9 As 6/2012 - 34

07. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. V., zast. JUDr. Jaroslavem Holoušem, advokátem se sídlem Dukelská 456/13, Jeseník, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 7. 2010, č. j. MSK 129592/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2011, č. j. 58 A 60/2010 - 42,

takto :

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2012, č. j. 9 As 6/2012 – 17, se zrušuje.

Odůvodnění :

Dne 6. 1. 2012 podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci dopravního přestupku.

Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek společně s podáním kasační stížnosti, proto byl usnesením ze dne 10. 1. 2012, č. j. 9 As 6/2012 - 8, vyzván, aby ve lhůtě tří dnů od doručení zmíněného usnesení soudní poplatek zaplatil. Uvedené usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 13. 1. 2012.

Protože z obsahu spisu vyplývalo, že poplatek nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 1. 2012, č. j. 9 As 6/2012 - 17, pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o kasační stížnosti dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Současně též rozhodl o nákladech řízení. Právě zmíněné usnesení nabylo právní moci dne 30. 1. 2012.

Následně Nejvyšší správní soud zjistil, že soudní poplatek za kasační stížnost zaplacen byl, a to kolkovými známkami na podání stěžovatele ze dne 17. 1. 2012, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 18. 1. 2012, kdy byly též kolkové známky znehodnoceny. Pochybením zdejšího soudu nebylo zmíněné stěžovatelovo podání ze dne 17. 1. 2012 připojeno do spisu ve věci pod sp. zn. 9 As 6/2012, ale bylo vloženo do jiného spisu. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud při vydávání usnesení ze dne 25. 1. 2012, č. j. 9 As 6/2012 - 17, kterým řízení o kasační stížnosti zastavil, vycházel z mylného předpokladu, že soudní poplatek zaplacen nebyl.

Dle § 9 odst. 7, věty první, zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

V dané věci usnesení ze dne 25. 1. 2012, č. j. 9 As 6/2012 - 17, jímž bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nabylo právní moci dne 30. 1. 2012. Soudní poplatek však byl zaplacen již dne 18. 1. 2012 v okamžiku, kdy došlo ke znehodnocení kolkových známek (k tomu srov. rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007 - 172, publikované pod č. 2328/2011 Sb. NSS, dostupné též z www.nssoud.cz).

Z výše uvedeného je zřejmé, že soudní poplatek byl zaplacen před tím, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci. Nejvyšší správní soud proto na základě § 9 odst. 7 s. ř. s. své usnesení ze dne 25. 1. 2012, č. j. 9 As 6/2012 - 17, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2012, sp. zn. 9 As 6/2012 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies