8 As 1/2012 - 20

07. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: N. V. H., zastoupený Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, P. O. Box 78, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2011, čj. CPR-2742-3/ČJ-2011-9CPR-V238, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 9. 2011, čj. 30 A 34/2011 - 30,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 1. 7. 2011, čj. CPR-2742-3/ČJ-2011-9CPR-V238, žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 31. 1. 2011, čj. CPPL-3086-72/ČJ-2010-34062, a napadené rozhodnutí potvrdil. Žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Plzni. Ten rozsudkem ze dne 22. 9. 2011, čj. 30 A 34/2011 - 30, rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Rozsudek krajského soudu byl dodán a doručen žalovanému do datové schránky 24. 10. 2011. Dne 8. 11. 2011 byla do datové schránky krajského soudu doručena kasační stížnost proti uvedenému rozsudku, ve které žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění podmínek řízení o kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů podoručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

V posuzovaném případě byl napadený rozsudek krajského soudu dodán a doručen do datové schránky žalovaného 24. 10. 2011, což vyplývá z doručenky založené v soudním spisu na čl. 38. Následujícího  dne, tedy v úterý 25. 10. 2011, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Dnemurčujícím počátek lhůty byl den doručení napadeného rozsudku žalovanému, tedy pondělí 24. 10. 2011; lhůta pro podání kasační stížnosti tedy uplynula v pondělí 7. 11. 2011.

Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010, čj. 9 Afs 28/2010 - 79, „je lhůta stanovená soudním řádem správním, výzvou nebo rozhodnutím soudu je zachována, bylo-li podání učiněné vůči soudu prostřednictvím datové schránky nejpozději poslední den této lhůty dodáno ve formě datové zprávy do datové schránky soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.)“. Jak vyplývá z doručenky na čl. 44 soudního spisu, kasační stížnost byla dodána do datové schránky krajského soudu 8. 11. 2011, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nad rámec Nejvyšší správní soud uvádí, že datum 8. 11. 2011 je uvedeno i v písemném vyhotovení kasační stížnosti. Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. února 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2012, sp. zn. 8 As 1/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies