9 As 2/2012 - 31

02. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: a) NESEHNUTÍ Brno, o.s., se sídlem tř. Kpt. Jaroše 18, Brno, b) MUDr. F. P., c) Mgr. V. P., d) Doc. RNDr. M. B. Ph.D., e) RNDr. L. B., f) F. N., g) Mgr. L. N., h) R. V., ch) J. V., i) R. Bl., j) Ing. J. Vi., k) I. Vi., všichni zast. Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti žalovanému: Ing. arch. Milan Teigiser, autorizovaný inspektor, bytem Ke Krči 18/999, Praha 4, zast. JUDr. Pavlem Čapčuchem, advokátem se sídlem Orlí 18, Brno, proti certifikátu žalovaného ze dne 23. 3. 2010, č. j. 711007, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2011, č. j. 8 A 131/2010 - 267,

takto :

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2012, č. j. 9 As 2/2012 - 25, se zrušuje.

Odůvodnění :

Dne 2. 1. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na zrušení usnesení o přiznání odkladného účinku žaloby.

Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek společně s podáním kasační stížnosti, proto byl usnesením ze dne 5. 1. 2012, č. j. 9 As 2/2012 - 8, vyzván, aby ve lhůtě tří dnů od doručení zmíněného usnesení zaplatil za kasační stížnost soudní poplatek. Na toto usnesení, které bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 10. 1. 2012, stěžovatel žádným způsobem do 24. 1. 2012 nereagoval.

Poté, co Nejvyšší správní soud ověřil, že ani ke dni 24. 1. 2012 nebyl soudní poplatek zaplacen, vydal usnesení ze dne 24. 1. 2012, č. j. 9 As 2/2012 - 25, kterým pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o kasační stížnosti dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Současně též rozhodl o nákladech řízení. Právě zmíněné usnesení nabylo právní moci dne 30. 1. 2012, kdy bylo doručeno právním zástupcům obou stran.

Dne 30. 1. 2012 bylo zdejšímu soudu doručeno podání stěžovatele s vylepenými kolkovými známkami v hodnotě 5000 Kč, kterými zaplatil soudní poplatek.

Dle § 9 odst. 7, věty první, zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Otázkou, kdy přesně nabývá usnesení právní moci, se Nejvyšší správní soud již zabýval, a to v rozsudku ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007 - 172, publikovaném pod č. 2328/2011 Sb. NSS (dostupném též z www.nssoud.cz), kde dospěl k závěru, že právní moci nabývá rozhodnutí teprve uplynutím posledního okamžiku dne, v němž bylo doručeno.

V dané věci tedy usnesení ze dne 24. 1. 2012, č. j. 9 As 2/2012 - 25, jímž bylo řízení zastaveno, nabylo právní moci posledním okamžikem dne 30. 1. 2012. Před tímto okamžikem ovšem došlo k zaplacení soudního poplatku, jelikož ten byl zaplacen v průběhu dne 30. 1. 2012. Soudní poplatek je totiž zaplacen okamžikem, kdy dojde k jeho obliteraci (znehodnocení) soudem, k čemuž došlo právě v průběhu uvedeného dne (k tomu srov. výše citované rozhodnutí ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007 - 172).

Nejvyšší správní soud vzhledem ke shora uvedenému dospěl k závěru, že v dané věci došlo k naplnění hypotézy právní normy v § 9 odst. 7, větě první, zákona o soudních poplatcích, a proto své usnesení ze dne 24. 1. 2012, č. j. 9 As 2/2012 - 25, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 9 As 2/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies