11 Kse 15/2009 - 79

26. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Petra Hajna, JUDr. Josefa Českého a JUDr. Tomáše Prokopce rozhodl v neveřejném jednání dne 26. 1. 2012 v právní věci navrhovatele: předseda revizní komise Exekutorské komory ČR se sídlem Husova 8, Brno, proti kárně obviněnému: JUDr. J. P., Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, Praha 6, zastoupen JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, v řízení o kárné žalobě navrhovatele ze dne 8. 6. 2009,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje .

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem předsedy revizní komise Exekutorské komory ze dne 8. 6. 2008 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem JUDr. J. P., Ph.D., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

[2.]

Dne 21. 12. 2011 bylo soudu doručeno podání navrhovatele, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět. Tento úkon odůvodnil navrhovatel tím, že po důkladném prostudování kárného spisu a po seznámení se s rozhodovací praxí kárných senátů Nejvyššího správního soudu dospěl s ohledem na stáří této věci a tím pádem i klesající nebezpečnost spáchaného protiprávního činu k závěru o zpětvzetí návrhu s tím, že v této věci zváží udělení písemné výtky postupem podle ustanovení § 7a exekučního řádu.

[3.]

Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

[4.]

Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 11 Kse 15/2009 - 79, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies