4 Ads 71/2010 - 79

25. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: T. J.,proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2010, č. j. 42 Cad 234/2009 - 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2010, č. j. 42 Cad 234/2009 - 19, byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí ze dne 25. 8. 2009, č. X, kterým žalovaná zamítla žádost žalobce o přiznání plného invalidního důchodu pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“). Podle názoru soudu byl žalobce shledán plně invalidním k datu 19. 2. 2004, avšak v rozhodném období nezískal potřebnou dobu pojištění.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížnost. V ní uvedl, že jeho zdravotní stav je velmi vážný, je hospitalizován a nemá finanční prostředky.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel zemřel dne X. Projednáním dědictví byla soudem pověřena notářka JUDr. Libuše Novotná-Kuzmová (přípis Okresního soudu v Příbrami ze dne 26. 4. 2010, založený na č. l. 32). V návaznosti na toto sdělení se Nejvyšší správní soud přípisy ze dne 4. 6. 2010 (č. l. 44) a 12. 7. 2010 (č. l. 47) obrátil na uvedenou notářku s žádostí o sdělení stavu dědického řízení. V návaznosti na to sdělila uvedená notářka přípisem ze dne 14. 7. 2010 (č. l. 49), že dědictví po stěžovateli nebylo skončeno a okruh dědiců dosud nebyl zjištěn. Podle protokolu o předběžném šetření ze dne 12. 7. 2010 bylo zjištěno, že stěžovatel zemřel svobodný, bezdětný, jako dědici připadají v úvahu jeho bratr S. J. a dále jeho synovci a neteře, děti předemřelých sourozenců stěžovatele, jejichž jména a adresy dosud nejsou známy. Dále je zjišťován majetek zůstavitele.

Nároky na dávky důchodového pojištění přecházejí postupně na manželku (manžela), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti, a nejsou předmětem dědictví. Teprve není-li těchto osob, stávají se tyto nároky předmětem dědictví (§ 63 odst. 1 a 3 zákona o důchodovém pojištění). Podle shora uvedeného přípisu notářky pověřené projednáním dědictví ze dne 14. 7. 2010 však jako dědici stěžovatele připadají v úvahu pouze jeho bratr, synovci a neteře, z čehož vyplývá, že jím uplatněný nárok na plný invalidní důchod nemůže přejít na osoby uvedené v § 63 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění a stává se předmětem dědictví. Teprve až po provedeném dědickém řízení tedy mohl být znám procesní nástupce stěžovatele, s nímž bylo možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v řízení o kasační stížnosti nelze bez zbytečného odkladu pokračovat s právním nástupcem stěžovatele, a proto usnesením ze dne 9. 9. 2010, č. j. 4 Ads 71/2010 - 56, toto řízení podle § 48 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) přerušil.

Podáním ze dne 20. 1. 2012 notářka pověřená projednáním dědictví Nejvyššímu správnímu soudu sdělila, že mezi sourozenci zůstaviteli, jeho neteřemi a synovci nebyl zjištěn nikdo, kdo by pokračoval v řízení o kasační stížnosti. V dalších dědických skupinách pak nebyli zjištěni žádní žijící příbuzní zůstavitele a ten nepořídil závěť. Z tohoto důvodu bylo usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne 20. 1. 2012, č. j. 25 D 312/2010 - 231, řízení o projednání dědictví po zůstaviteli zastaveno, protože nezanechal majetek. Toto usnesení, které nabylo právní moci dne 20. 1. 2012, notářka zaslala na výzvu Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 1. 2012.

Po skončení dědického řízení tedy není žádný právní nástupce stěžovatele. V důsledku toho nejsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti, neboť nárok na dávku důchodového pojištění, která je předmětem nyní projednávané věci, nepřešel na manželku, děti či rodiče stěžovatele ani se nestal předmětem dědictví. Tento nedostatek je přitom neodstranitelný a v řízení o kasační stížnosti nelze kvůli němu pokračovat.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnosti odmítl. S ohledem na tento výsledek pak podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 4 Ads 71/2010 - 79, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies