1 As 143/2011 - 60

25. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: S. B., vystupující též pod identitou J. K., proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2010, čj. SMO/210378/10/Vnitř., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2011, čj. 22 A 39/2011 – 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce podal proti usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta pro opožděnost jeho žaloba, včasnou kasační stížnost.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesením ze dne 6. 10. 2011, čj. 22 A 39/2011 – 50, vyzval krajský soud žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc advokáta, který ho bude v řízení zastupovat. Současně ho poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, nebude možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat a soud usnesením návrh odmítne. Výzva byla doručena dne 14. 10. 2011 Mgr. V. K., který coby obecný zmocněnec zastupoval žalobce v řízení o žalobě před krajským soudem.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 12. 2011, čj. 1 As 143/2011 – 55, vyzval opětovně žalobce, aby ve lhůtě dvou týdnů předložil soudu plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Poučil žalobce, že pokud výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Dále jej poučil o jeho právu požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Tato výzva byla doručena přímo žalobci, a to dne 4. 1. 2012. Žalobce ani na jednu z výzev ve stanovené lhůtě nereagoval, plnou moc udělenou advokátu nepředložil, ani nepožádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Žalobce tedy není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a ani neprokázal, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání. Nesplnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. brání projednání kasační stížnosti, tento nedostatek nebyl odstraněn ani na výzvu soudu. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce odmítl na základě § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Byť žalobce v řízení před krajským soudem i řízení o kasační stížnosti vystupoval pod identitou J. K., Nejvyššímu správnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo (rozsudek ze dne 9. 2. 2011, čj. 1 As 103/2010 – 117), že po příjezdu do České republiky uváděl žalobce nejprve jako své jméno S. B. Tuto skutečnost soud promítl do záhlaví usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 1 As 143/2011 - 60, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies