9 As 128/2011 - 58

19. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: L. H., zast. Mgr. Umarem Switatem, advokátem se sídlem Dědinova 2011/19, Praha - Chodov, adresa pro doručování: V Tůních 11, Praha 2, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlemOlšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2011, č. j. 3 A 182/2011 - 34,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 3. 11. 2011 byla Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) doručena kasační stížnost, v níž žalobce (dále jen „stěžovatel“) prostřednictvím svého právního zástupce napadá shora označený rozsudek tohoto soudu a dále uvádí, že kasační stížnost dodatečně odůvodní na základě výzvy soudu. Napadeným rozsudkem městského soudu byla zamítnuta žaloba stěžovatele směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2011, č. j. CPR-5441-2/ČJ-2011-9CPR-V234, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, odboru cizinecké policie, ze dne 15. 4. 2011, č. j. CPPH-25632/ČJ-2010-004003, o uložení správního vyhoštění.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost při jejím podání nesplňovala náležitosti vyžadované § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), městský soud stěžovatele (prostřednictvím jeho zástupce) usnesením ze dne 3. 11. 2011, č. j. 3 A 182/2011 - 52, vyzval k doplnění kasační stížnosti, mj. uvedením důvodů dle § 103 odst. 1 s. ř. s., pro které rozhodnutí soudu napadá, a označením důkazů, které navrhuje provést k prokázání svých tvrzení. Stěžovatel byl zároveň poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě opraveno nebo doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud takové podání usnesením odmítne.

Předmětné usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 11. 11. 2011, a to na adresu (V Tůních 11, Praha 2), kterou zástupce stěžovatele výslovně označil jako adresu pro doručování v kasační stížnosti.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud takové podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

S ohledem na skutečnost, že kasační stížnost stěžovatele nadále obsahuje vady, které nebyly ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě odstraněny, a pro tento nedostatek není možno kasační stížnost věcně projednat, Nejvyšší správní soud ji podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl. Z tohoto důvodu pak Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval ani o návrhu stěžovatele, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, větou první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2012, sp. zn. 9 As 128/2011 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies