3 Ads 165/2011 - 38

18. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: J. F., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 1. 2011, č.j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 8. 2011, č. j. 18 Ad 45/2011 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 1. 2011, č.j. X, ve věci jeho žádosti o invalidní důchod. Tímto rozhodnutím žalovaná žádost žalobce o invalidní důchod zamítla pro nesplnění potřebné doby pojištění pro vznik nároku na tento důchod.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatel při podání kasační stížnosti soudu nedoložil, že je zastoupen advokátem nebo že má sám požadované právnické vzdělání, vyzval Krajský soud v Ostravě stěžovatele usnesením ze dne 8. 11. 2011, č. j. 18 Ad 45/2011 - 23, aby si ve stanovené lhůtě 15ti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů, popř. aby v téže lhůtě požádal soud, aby mu tohoto zástupce pro řízení o kasační stížnosti ustanovil.

K následné žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 11. 2011, č. j. 18 Ad 45/2011 - 31, rozhodl s příslušným odůvodněním tak, že se návrh, aby stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů, zamítá. Stěžovatel byl současně znovu vyzván, aby si ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti a doložil do spisu plnou moc udělenou tomuto advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o této kasační stížnosti. Zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li v řízení o kasační stížnosti řádně zastoupen, může Nejvyšší správní soud v Brně z tohoto důvodu kasační stížnost odmítnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že stěžovatel na tuto výzvu nereagoval, a soudu plnou moc, kterou by udělil advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nedoložil.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je povinné zastoupení stěžovatele a stěžovatel při podání kasační stížnosti zastoupení nedoložil, přičemž tento nedostatek nebyl v průběhu soudem poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout, když stěžovatel byl o následcích nerespektování výzvy soudu v usnesení ze dne 30. 11. 2011, č. j. 18 Ad 45/2011 - 31 poučen.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 3 Ads 165/2011 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies