Konf 26/2011 - 17

12. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním, Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn.12 C 5/2011, o 3828 Kč s příslušenstvím: žalobce Ing. J. B., zastoupený JUDr. Jaromírem Štůskem, advokátem se sídlem v Praze 9, Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35/1354, a žalované J. P.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 12 C 5/2011, o zaplacení ceny za samoinstalační set ve výši 2618 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí ze dne 5. 1. 2011, čj. 12 C 5/2011 - 1, se v tomto rozsahu zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 30. 3. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 12 C 5/2011 týkající se zaplacení částky 2618 Kč s příslušenstvím.

Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti: Žalobce uzavřel s žalovanou dne 3. 9. 2009 smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb číslo 301468, jejíž součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby internet. Dle této smlouvy vyúčtoval žalobce žalované za poskytování služby dvě faktury v celkové částce 3828 Kč. Vedle faktury za služby elektronických komunikací byla také faktura za prodej softwaru- samoinstalačního setu OEM 5Ghz ve výši 2618 Kč.

Protože žalovaná pohledávku v celkové výši 3828 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradila, podal žalobce dne 10. 12. 2010 u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, žalobu a navrhl, aby okresní soud uložil žalované uvedenou částku s příslušenstvím zaplatit. Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, usnesením ze dne 5. 1. 2011, čj. 12 C 5/2011 - 1, řízení o žalobě dle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, který má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu, přičemž poukázal na to, že spor mezi účastníky je veden nejen o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací, ale dále i o cenu vyúčtovanou za zboží – samoinstalační set OEM 5 Ghz. Tyto dvě částky nelze souhrnně podřadit pod pojem „povinnost uložená zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě“. Český telekomunikační úřad upozornil na to, že v otázce částky za samoinstalační set se jedná o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný okresní soud a ne správní orgán. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. Konf 47/2008, a ze dne 20. 11. 2003, sp. zn. Konf 44/2003.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. Při prodeji movité věci, zde při prodeji samoinstalačního setu, nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se zaplacení ceny za samoinstalační set, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, ze dne 5. 1. 2011, čj. 12 C 5/2011 - 1, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 2618 Kč, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2012, sp. zn. Konf 26/2011 - 17, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies