6 As 43/2011 - 45

12. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: A. L., zastoupen Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín I, proti žalovanému: Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké policie, Inspektorát letiště Praha - Ruzyně, se sídlem Aviatická 1050/16, Praha 6, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2011, č. j. CPR - 8140 - 14/ČJ - 2011 - 004112, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2011, č. j. 6 A 290/2011 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) ve smyslu daného poučení podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2011, č. j. 6 A 290/2011 - 25, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2011, č. j. CPR - 8140 - 14/ČJ - 2011 - 004112; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Stěžovatel v podání ze dne 3. 10. 2011 ve věci blanketní kasační stížnosti uvedl, že kasační stížnost bude podrobně odůvodněna ve lhůtě jednoho měsíce.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 10. 2011, č. j. 6 A 290/2011 - 39, vyzval stěžovatele k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti ze dne 3. 10. 2011 s tím, aby uvedl konkrétní skutkové a právní důvody, na nichž je podaná kasační stížnost založena. K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta jeden měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Uvedená výzva byla zvolenému zástupci stěžovatele, jenž stěžovatele zastupoval na základě udělené plné moci ze dne 5. 9. 2011 již v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného před Městským soudem v Praze, a zastupuje jej i v řízení o kasační stížnosti, odeslána do datové schránky 26. 10. 2010, dodána téhož dne a doručena dne 27. 10. 2011, jak je řádně doloženo v soudním spise; ve stanovené lhůtě, ani později, však na ni stěžovatel nereagoval.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, d) nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí nebo o zastavení řízení.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /za použití § 120 s. ř. s./ kasační stížnost směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2011, č. j. 6 A 290/2011 - 25, odmítnout.

Vzhledem k výše uvedenému bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2012, sp. zn. 6 As 43/2011 - 45, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies