1 As 2/2012 - 7

11. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce JUDr. Z. A., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 563/12, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2010, č. j. 3733/10-1500-105219, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2011, č. j. 11 Af 56/2010 - 61,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení, kterým jej Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) vyzval k odstranění nedostatků kasační stížnosti ze dne 16. 9. 2011, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dotčeného usnesení.

Konkrétně městský soud stěžovateli ve zmíněném usnesení uložil, aby si v řízení o podané kasační stížnosti zvolil advokáta, nebo doložil, že stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, dále aby označil rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno, uvedl údaj, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno, označil důkazy, které k prokázání svých tvrzení navrhuje provést a připojil další vyhotovení kasační stížnosti, popř. včetně jejího doplnění, v potřebném počtu vyhotovení, aby mohlo být zasláno dalším účastníkům řízení. Současně městský soud stěžovatele poučil o následcích nedoplnění kasační stížnosti v požadované lhůtě a o nemožnosti brojit proti tomuto usnesení kasační stížností. Stěžovatel tak přesto učinil.

Nejvyšší správní soud v dané věci konstatuje, že podání kasační stížnosti právní úprava obecně připouští proti každému rozhodnutí krajského soudu vydanému ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, anebo osoba zúčastněná na řízení, domáhá zrušení rozhodnutí soudu, není-li v zákoně stanoveno jinak [§ 102 s. ř. s.]. Výjimky ze zásady přípustnosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 104 s. ř. s. Podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Takovými rozhodnutími jsou v zásadě usnesení vydávaná v průběhu řízení, nemající vliv na rozhodnutí ve věci samé, tedy rozhodnutí, u nichž odnětí možnosti brojit proti nim kasační stížností stěžovatele v jeho právech účastníka řízení nikterak nezkracuje (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2006, č. j. 5 As 15/2005 - 47). Do této skupiny rozhodnutí patří i usnesení, jimž městský soud stěžovatele vyzval k odstranění nedostatků kasační stížnosti. Kasační stížnost proti usnesení - výzvě k odstranění nedostatků kasační stížnosti - je tedy ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. nepřípustná. Nejvyšší správní soud ji proto postupem podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (použitého na základě § 120 s. ř. s.) odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné [§ 53 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 5, § 120 s. ř. s.].

V Brně dne 11. ledna 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 1 As 2/2012 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies