13 Kse 24/2009 - 58

10. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 10. 1. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph. D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti JUDr. M. U., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9, zastoupenému Mgr. Janem Vedralem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad pro Prahu 3,

takto :

Podle § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), se JUDr. M. U., narozený X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 9, uznává vinným, že jako soudní exekutor ve věci oprávněného Hlavní město Praha proti povinnému J. D., vedené u Exekučního úřadu v Praze 9, Bryksova 763/46, pod sp. zn. Ex 80/2005, v níž byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 12. 2004, č. j. Nc 4894/2004 - 2, pověřen výkonem exekuce, byl v období od 1. 9. 2007, s výjimkou dne 26. 11. 2007, kdy vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 098 EX 80/05 - 48, až do 21. 5. 2008, byl bezdůvodně nečinný,

tedy závažným způsobem porušil povinnost stanovenou mu stavovským předpisem - článkem 5 odst. 1 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů, čímž se dopustil kárného provinění podle § 116 odst. 2 exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a za to se mu ukládá podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu, kárné opatření napomenutí .

Odůvodnění :

Navrhovatel návrhem ze dne 5. 3. 2009 doručeným Exekutorské komoře ČR dne 10. 3. 2009 vytýká kárně obviněnému průtah ve věci sp. zn. Ex 80/2005 v období od 31. 5. 2007 do 26. 11 2007 a od 26. 11. 2007 do 18. 8. 2008. Bezdůvodnou nečinností ve vytýkaném rozsahu se kárně obviněný dopustil závažného porušení povinnosti stanovené stavovským předpisem a spáchal kárné provinění podle § 116 odst. 2 exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů. O pochybení kárně obviněného soudního exekutora se navrhovatel dozvěděl ze stížnosti povinného J. D., doručené ministerstvu spravedlnosti dne 29. 10. 2008.

Navrhovatel uvedl, že usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 12. 2004, č. j. Nc 4894/2004 - 2, byla podle vykonatelného bloku na pokutu na místě nezaplacenou vydaného Městskou policií hl. m. Prahy dne 19. 11. 2003, čís. X, k vymožení pohledávky oprávněného Hlavního města Prahy v částce 300 Kč včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného nařízena exekuce na majetek povinného J. D. Jejím provedením byl pověřen soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem v Praze 9, Bryksova 763/46, JUDr. M. U.

Na výzvu soudního exekutora ze dne 18. 2. 2005, č. j. 98 Ex 80/05 - 6, povinný dne 9. 3. 2005 pokutu a odměnu exekutora uhradil na účet soudního exekutora, avšak náklady exekuce odmítl uhradit.

Proto soudní exekutor JUDr. M. U. vydal dne 15. 3. 2005 příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 98 Ex 80/05 - 8, který však k námitkám povinného Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 24. 5. 2005, č. j. Nc 4894/2004 - 17, zrušil a soudnímu exekutorovi vrátil věc k dalšímu řízení.

Další řízení vedené v této věci soudním exekutorem JUDr. M. U. již spočívalo pouze v opakovaném vydávání příkazů k úhradě nákladů exekuce, proti nimž povinný podával námitky, o nichž rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 5 tak, že příkazy rušil a soudnímu exekutorovi vracel věc k dalšímu řízení.

V řízení však došlo v důsledku opakované dlouhodobé nečinnosti soudního exekutora k nedůvodným průtahům.

Dne 6. 4. 2006 vydal soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 098 Ex 80/05- 32 a poté byl nečinný až do 9. 2. 2007, kdy vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 098 Ex 80/05 - 34. Toto období však s ohledem na uplynutí objektivní dvouleté lhůty uvedené v § 117 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, nebylo  do tohoto návrhu pojato.


Dne 31. 5. 2007 bylo soudnímu exekutorovi JUDr. M. U. doručeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 5. 2007, č. j. Ne 4894/2004 - 80, jímž byl zrušen příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 9. 2. 2007, č. j. 098 Ex 80/05 - 34, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Od té doby byl soudní exekutor nečinný až do 26. 11. 2007, kdy vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 098 Ex 80/05 - 48. Od 26. 11. 2007 byl opět nečinný až do 18. 8. 2008, kdy vydal příkaz č. j. 098 Ex 80/05 - 65 na nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného vedeného u peněžního ústavu Raiffeisenbank, a. s.

Kárně obviněný soudní exekutor byl takto dlouho době nečinný, ačkoliv na jeho nečinnost opakovaně upozorňoval ve svých stížnostech povinný, na jehož návrh dokonce Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 11. 2007, č. j. 30 UL 29/2007 - 10, určil soudnímu exekutorovi lhůtu 3 dnů k vydání a doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce a uložil mu pořádkovou pokutu 20 000 Kč, neboť nereagoval na výzvu soudu, aby se vyjádřil k návrhu povinného.

Kárně obviněný exekutor JUDr. M. U. namítl, že žádné neodůvodněné průtahy ve vytýkané věci nezpůsobil. To, že měl odlišný právní názor od obecného soudu, neznamená, že způsobil neodůvodněné průtahy. V exekučním řádu nejsou stanoveny konkrétní lhůty k provedení úkonu, je pouze stanoveno, aby byly učiněny přiměřeně. Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu, tedy přiměřenost by se mohla vztahovat i ke lhůtám, které jsou běžné v praxi soudů, a ty jsou mnohdy mnohem delší. Povinnému nebyla způsobena újma, neboť se mohl obrátit na soudního exekutora nebo na soud s návrhem na zastavení exekuce, o kterém by rozhodl soud, pokud by mu nevyhověl soudní exekutor. Nečinnost exekutora, jak byla tvrzena v kárné žalobě, nemá opodstatnění, neboť exekutor prováděl součinnost, komunikoval se soudem i s oprávněným, snažil se celou situaci vyřešit. Neměl sebemenší zájem na prodlužování řízení. Byl to povinný, který neměl zájem, aby řízení bylo skončeno, čekal na chybu orgánu veřejné moci a svým způsobem se řízením bavil.

Kárně obviněný soudní exekutor předložil kárnému senátu spis Ex 80/2005 a z něho kárný senát zjistil:

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 21. 12. 2004, č. j. Nc 4894/2004 - 2 nařídil podle vykonatelného bloku na pokutu na místě nezaplacenou vydaného Městskou policií hl. města Prahy ze dne 19. 11. 2003 číslo X k vymožení pohledávky oprávněného (Hlavní město Praha) v částce 300 Kč, včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce, exekuci na majetek povinného (J. D.). Provedením exekuce pověřil soud JUDr. M. U., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 9.

Dne 18. 2. 2005, sp. zn. 98 Ex 80/05 - 6 vydal soudní exekutor výzvu ke splnění povinnosti sestávající z požadované částky 300 Kč, odměny exekutora s 19 % DPH 3 570 Kč a z nákladů exekuce 3000 Kč, celkem 6 870 Kč. Tato výzva byla doručena povinnému dne 8. 3. 2005.

Povinný na účet soudního exekutora dne 9. 3. 2005 zaplatil jednak částku 300 Kč a jednak částku 3 570 Kč.

Soudní exekutor dne 15. 3. 2005 vydal příkaz č. j. 98 Ex 80/05 - 8 k úhradě nákladů exekuce – odměny exekutora s 19 % DPH 3 570 Kč a z nákladů exekuce 1861,20 Kč, celkem se zaokrouhlením 5 431 Kč. Proti příkazu soudního exekutora ze dne 15. 3. 2005 podal námitky povinný, přičemž Obvodní soud pro Prahu 5 o nich rozhodl usnesením ze dne 24. 5. 2005, č. j. Nc 4894/2004 - 17 tak, že příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 15. 3. 2005, č. j. 98 Ex 80/05 - 8 zrušil a věc vrátil soudnímu exekutorovi k dalšímu řízení, protože výše nákladů exekuce nebyla nijak soudním exekutorem odůvodněna.

Soudní exekutor dne 8. 6. 2005 vydal příkaz č. j. 98 Ex 80/05 - 19 k úhradě nákladů exekuce – odměny exekutora s 19 % DPH 3 570 Kč a z nákladů exekuce 1861,20 Kč, celkem 5 431,20 Kč.

Soudní exekutor dne 29. 6. 2005 vydal příkaz č. j. 98 Ex 80/05 - 21 k úhradě nákladů exekuce – odměny exekutora s 19 % DPH 3 570 Kč a z nákladů exekuce 314,20 Kč, celkem po zaokrouhlení 3 884 Kč.

Proti příkazu soudního exekutora ze dne 29. 6. 2005 podal námitky povinný, přičemž Obvodní soud pro Prahu 5 o nich rozhodl usnesením ze dne 24. 11. 2005, č. j. Nc 4894/2004 - 39 tak, že příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 29. 6. 2005, č. j. 98 Ex 80/05 - 21 zrušil a věc vrátil soudnímu exekutorovi k dalšímu řízení, protože povinný podal námitky proti příkazu ze dne 8. 6. 2005, jimž soudní exekutor zcela nevyhověl ani je nepředložil soudu a vydal příkaz ze dne 29. 6. 2005, pro který nebyly dány podmínky.

Usnesením ze dne 6. 4. 2006 č. j. 98 Ex 80/05 - 32 soudní exekutor příkaz č. j. 98 Ex 80/05 - 19 ze dne 8. 6. 2005 zrušil.

Dne 9. 2. 2007 vydal soudní exekutor příkaz č. j. 98 Ex 80/05 - 34 k úhradě nákladů exekuce – odměny exekutora s 19 % DPH 3 570 Kč a z nákladů exekuce 4 165 Kč, celkem 7 735 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 5. 2007, č. j. Nc 4894/2004 - 80, byl zrušen příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 9. 2. 2007, č. j. 98 Ex 80/05 - 34. Usnesení bylo  doručeno soudnímu exekutorovi JUDr. U. 31. 5. 2007. Toto usnesení mu bylo  doručeno ještě jednou dne 31. 8. 2007 s vyznačením - doložkou, že nabylo právní moci dne 4. 6. 2007. Doložka právní moci byla soudem vyznačena 28. 8. 2007.

Písemností ze dne 25. 10. 2007 odeslanou Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 31. 10. 2007 soudní exekutor JUDr. U. sděluje, že oprávněný podal návrh na zastavení exekuce z důvodu uhrazení pohledávky (předložený spis však takový návrh neobsahuje).

Dne 1. 10. 2007 došel Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh povinného na určení lhůty soudnímu exekutorovi, protože exekuce není dosud ukončená (od roku 2004).

Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 8. 11. 2007, č. j. 30 UL 29/2007 - 10 tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. U. se určuje lhůta 3 dnů k vydání a doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce. JUDr. U. byla uložena pořádková pokuta 20 000 Kč podle § 53 o. s. ř., protože neodpověděl na požadované údaje, které od něj Městský soud v Praze písemností ze dne 17. 10. 2007 ve věci 30 UL 29/2007 požadoval (tento požadavek je založen ve spisu). Citované usnesení bylo  doručeno JUDr. U. dne 22. 11. 2007.

JUDr. U. dne 26. 11. 2007 vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 98 Ex 80/05-48, jímž povinnému uložil uhradit náklady exekuce - 3000 Kč odměna exekutora, spolu s 19 % DPH 3570 Kč, náklady exekuce 1564 Kč spolu s 19 % DPH 1861,20 Kč. Celkem pro částku nákladů exekuce 5 431,20 Kč. Povinnému byl příkaz doručen dne 28. 11. 2007.

Poté požádal JUDr. U. o prominutí pokuty, ale Městský soud mu usnesením ze dne 27. 11. 2007, č. j. 30 UL 29/2007 - 16 nevyhověl, pokutu neprominul. JUDr. U. doručeno 10. 12. 2007. Poté JUDr. U. řešil ještě odvolání proti uložené pokutě, ale neuspěl.

Dne 22. 5. 2008 (č. l. 63) byla provedena součinnost u šesti finančních ústavů. Podle obsahu spisu odpověděla jen eBanka, jejíž odpověď byla doručena soudnímu exekutorovi JUDr. U. dne 3. 7. 2008.

Dne 18. 8. 2008 JUDr. U. vydal exekuční příkaz podle § 47 z. č. 120/2001 Sb. - příkaz na nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu vedeného u Raiffeisenbank, a. s. pro jistinu 300 Kč, odměnu exekutora s 19 % DPH 3570 Kč a nákladů exekuce 1861,20 Kč, celkem 5731,20 Kč, z toho vymoženo 3870 Kč, zbývá vymoci 1861,20 Kč.

Kárný navrhovatel vytýká kárně obviněnému soudnímu exekutorovi nedůvodné průtahy v době od 31. 5. 2007 do 25. 11. 2007 a od 27. 11. 2007 do 18. 8. 2008. Kárný navrhovatel vychází z toho, že dne 31. 5. 2007 bylo kárně obviněnému doručeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 5. 2007, č. j. Nc 4894/2004 - 80, jímž byl zrušen příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce ze dne 9. 2. 2007, č. j. 98 Ex 80/05 - 34, takže exekutor měl konat, avšak až dne 26. 11. 2007 vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 98 Ex 80/05 - 48 a dále byl nečinný až do 18. 8. 2008, kdy vydal příkaz na nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného vedeného u peněžního ústavu Raiffeisenbank.

Kárně obviněný soudní exekutor však namítal, že dne 31. 5. 2007 mu sice bylo  doručeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 5. 2007, č. j. Nc 4894/2004 - 80, jímž byl zrušen jeho příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 9. 2. 2007, č. j. 98 Ex 80/05 - 34, avšak on nemohl konat, protože neměl potvrzeno, že usnesení je pravomocné, přičemž uvedené usnesení opatřené doložkou právní moci obdržel až 31. 8. 2007. Tuto námitku kárně obviněného soudního exekutora považuje kárný soud za důvodnou, protože jím tvrzené skutečnosti v tomto směru odpovídají obsahu předloženého spisu 98 Ex 80/05. Od 1. 9. 2007 pak shledává i kárný soud nečinnost u kárně obviněného soudního exekutora až do 25. 11. 2007. V tomto období jím nejsou činěny žádné úkony, které by vedly k posunu věci k jejímu dokončení až do 26. 11. 2007, kdy na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2007, č. j. 30 UL 29/2007-10, které mu určilo lhůtu 3 dnů k vydání a doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce, tento příkaz vydal a doručil. Po 26. 11. 2007, tedy od 27. 11. 2007 byl nadále nečinný do 21. 5. 2008, neboť až dne 22. 5. 2008 provedl součinnost u šesti finančních ústavů a následně dne 18. 8. 2008 vydal příkaz na nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu Raiffeisenbank. Kárný navrhovatel k součinnosti ze dne 22. 5. 2008 nepřihlížel, přestože z obsahu předloženého spisu 98 Ex 80/05 vyplývá.

Kárný soud dospěl k závěru, že u kárně obviněného soudního exekutora byly zjištěny ve věci 98 Ex 80/2005 nedůvodné průtahy od 1. 9. 2007 do 25. 11. 2007 a od 27. 11. 2007 do 21. 5. 2008, tedy necelých 9 měsíců v období, které uplatnil kárný navrhovatel. Podle čl. 5 odst. 1 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů přijatých na sněmu Exekutorské komory České republiky dne 28. 2. 2006, ve věcech, v nichž byl soudem pověřen provedením exekuce nebo při výkonu další činnosti postupuje exekutor vždy nezávisle, svědomitě a pečlivě. K svědomitosti a pečlivosti patří určitě i zajištění plynulého průběhu řízení, bez nedůvodných průtahů. Konečně podle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a ten v § 6 mimo jiné stanoví, že v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná. Podle § 46 odst. 1 exekučního řádu – zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřený exekutor postupuje při provádění exekuce rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem. Toto znění citovaného ustanovení však exekuční řád neobsahoval ve vytýkané době. V daném případě průběh řízení nelze posoudit jako pečlivý a uzavřít, že šlo o účinnou a rychlou ochranu práv. I když v období vytýkaném kárným navrhovatelem se jedná o prokázaný nedůvodný průtah necelých devíti měsíců, pak je nutné přihlížet k tomu, že řízení probíhá od prosince roku 2004, to je ve vytýkaném období trvalo již téměř čtyři roky, přestože v něm téměř od začátku šlo a jde jen o náklady exekuce. Účastník řízení – povinný podal návrh na určení lhůty soudnímu exekutorovi, přičemž jeho návrh byl důvodný, protože Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 8. 11. 2007, č. j. 30 UL 29/2007 - 10 tak, že soudnímu exekutorovi určil lhůtu 3 dnů k vydání a doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce. V důsledku tohoto usnesení soudní exekutor sice dne 26. 11. 2008 vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce a doručil ho, dále pak byl opět nečinný. Pokud mu Městský soud v Praze uložil pokutu 20 000 Kč, pak to byla pořádková pokuta podle § 53 o. s. ř., protože nesdělil Městskému soudu v Praze údaje, které od něj uvedený soud žádal. V žádném případě nešlo o pokutu za způsobené průtahy. Kárně obviněný totiž naznačoval, že za uvedený průtah byl již dostatečně potrestán. Kárný soud nepovažuje za důvodnou obranu kárně obviněného soudního exekutora, že ve věci konal, když podával odvolání proti uložené pokutě a žádal o prominutí uložené mu pokuty, případně jednal s advokátem, když podával ústavní stížnost proti usnesení o uložené pokutě apod. Tato jeho obrana proti uložené pokutě nemohla jít k tíži účastníkům řízení a nemůže omluvit to, že soudní exekutor ve věci účastníků řádně nepokračoval. K námitce kárně obviněného soudního exekutora, že průtahy v řízení vznikly také v důsledku rozdílu právního názoru na rozhodování podle § 88 odst. 3 exekučního řádu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5, neboť podle něj Obvodní soud pro Prahu 5 nesprávně tvrdí, že pokud soudní exekutor rozhodne o námitkách, pak jim musí plně vyhovět, kárný soud nemohl přihlížet. V tomto kárném řízení mu nepřísluší přezkoumávat zákonnost takového vydaného (takových vydaných) rozhodnutí Obvodním soudem pro Prahu 5. Kárný soud také neshledal důvodnou námitku kárně obviněného soudního exekutora spočívající v tom, že řízení – provedení exekuce není v libovůli soudního exekutora, protože povinný se mohl obrátit na soud s návrhem na zastavení exekuce a soud by o takovém návrhu rozhodl. Povinný takový návrh na zastavení exekuce nepodal a jak vyplývá z obsahu předloženého spisu 98 Ex 80/2005 řízení v něm není dosud skončeno, což potvrdil i kárně obviněný soudní exekutor. I když by se jevilo, že v daném případě jde jen o náklady exekuce, pak je nutné přihlížet k tomu, že o tom, zda a v jaké výši bude povinen povinný zaplatit tyto náklady je vedeno a bylo vedeno již ve vytýkaném období řízení po neúměrnou dobu a že zjištěné nedůvodné průtahy povinného zatěžovaly.

Podle § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárným proviněním exekutora, kandidáta nebo koncipienta je závažné nebo opětovné a) porušení jeho povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory, nebo b) narušení důstojnosti exekutorského povolání jeho chováním.

Kárný soud má za to, že provedeným dokazováním bylo zcela prokázáno závažné porušení povinností kárně obviněného soudního exekutora a proto kárný soud neprováděl další dokazování, zejména výslechem navrženého svědka Mgr. J. Z., exekutorského kandidáta Exekutorského úřadu Praha 9. Závažným porušením povinností stanovených stavovským předpisem se kárně obviněný soudní exekutor dopustil kárného provinění podle § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bylo mu uloženo kárné opatření – napomenutí. Kárný soud přihlížel i k délce kárného řízení, které probíhá od 10. 3. 2009. protože již samotná existence kárného řízení negativně zasahuje právní sféru obviněného. Není rozhodující, zda téměř tři roky dlouhé trvání tohoto řízení je zapříčiněno legislativní změnou, rychlostí řízení u Ústavního soudu anebo jinými faktory, nezávislými na obviněném. Podstatná je právě okolnost, že k dlouhodobosti zásahu do právní sféry obviněného došlo nikoliv v důsledku jeho např. účelových obstrukcí, nýbrž zapříčiněním veřejné moci. Soud proto ctí zásadu, podle níž postupem času slábne obvinění a nebezpečnost spáchaného protiprávního činu.

Poučení : Proti rozhodnutí v kárném řízení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. 13 Kse 24/2009 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies