Aprk 23/2011 - 130

09. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce PRI team s. r. o., se sídlem Ocelářská 35/1354, Praha 9, zastoupeného Ing. Radkem Lančíkem, daňovým poradcem, se sídlem Divadelní 4, Brno, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného č. j. 6220/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6260/11-1300-108624 ze dne 19. 5. 2011, č. j. 6283/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6203/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6284/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6202/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6275/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6273/11-1300-108624 ze dne 19. 5. 2011, č. j. 6199/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6131/11-1300-108624 ze dne 19. 5. 2011, č. j. 6188/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6200/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6198/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6301/11-1300-108624 ze dne 30. 5. 2011, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Af 56/2011, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Návrhem ze dne 28. 11. 2011 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. 12. 2011 se žalobce (dále též „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). V návrhu předně požadoval, aby městský soud rozhodl o žalobě a to ve lhůtě, kterou mu stanoví Nejvyšší správní soud.

[2]

V návrhu žalobce zdůraznil, že již v žalobě požadoval, aby veškeré písemnosti městský soud doručoval do datové schránky daňového poradce: jgsswv9. Přesto, že opakovaně (dotazy ze dne 23. 10. a 3. 11. 2011) žádal městský soud o sdělení spisové značky, pod jakou je jeho žaloba evidována, odpověď dostal na požadovanou adresu až dne 4. 11. 2011. Poté, dne 7. 11. 2011, doplnil žalobu a uhradil soudní poplatky. Od té doby je soud nečinný a proto nyní navrhovatel požaduje určení lhůty pro rozhodnutí o žalobě ze dne 5. 8. 2011.

[3]

Městský soud přípisem ze dne 5. 12. 2011, Nejvyššímu správnímu soudu doručenému dne 22. 12. 2011, předal žalobcův návrh k vyřízení, aniž by se k němu jakkoliv vyjádřil.

[4]

Z předloženého spisu městského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že se žalobce domáhal žalobou ze dne 5. 8. 2011, doručenou městskému soudu dne 9. 8. 2011, zrušení všech v záhlaví uvedených rozhodnutí žalovaného. Výzvami ze dne 5. 9. 2011, č. j. 8 Af 56/2011 - 87 až - 89, vyzval městský soud žalobce, aby do deseti dnů od doručení přípisu uhradil soudní poplatek ve výši 16 000 Kč, poučil jej o možnosti namítnout podjatost rozhodujících soudců, jakož i dalších soudních osob a vyzval jej též k předložení originálu plné moci, na základě které je daňový poradce Ing. Radek Lančík oprávněn žalobce zastupovat. Tyto výzvy soud dle potvrzení o dodání a doručení do datové schránky doručil žalobci do jeho datové schránky fikcí dne 16. 9. 2011. Usnesením ze dne 5. 10. 2011, č. j. 8 Af 56/2011-91, městský soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o podané žalobě zastavil, neboť žalobce soudní poplatek v soudem určené lhůtě neuhradil. Z údajů na „doručence“ vyplývá, že toto usnesení bylo odesláno do datové schránky žalobce dne 6. 9. 2011 a do 19. 9. 2011 uplynulo deset dnů od dodání datové zprávy do datové schránky žalobce, aniž by se do datové schránky přihlásila osoba, která má k dodanému dokumentu přístup (§ 17, odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.). Usnesení o zastavení řízení bylo soudem doručováno na uvedenou adresu sídla Ing. Radka Lančíka, daňového poradce, Divadelní 4, Brno. Protože adresát nebyl dne 10. 10. 2011 na uvedené adrese zastižen, byla mu ponechána výzva k vyzvednutí zásilky. Adresát si v úložní době zásilku nevyzvedl, byla proto dne 21. 10. 2011 vložena do adresátem užívané schránky. Na dalším listu spisu (č. 94) je založeno podání Ing. Radka Lančíka ze dne 23. října 2011, obsahující upozornění pro městský soud, že již v žalobě uvedl, že písemnosti soudu mají být doručovány do datové schránky daňového poradce: jgsswv9. Městský soud reagoval na tuto písemnost sdělením, že jeho zpráva byla přijata elektronickou podatelnou dne 24. 10. 2011 a podání bylo předáno k dalšímu zpracování. Soudní spis dále obsahuje písemnost ze dne 3. 11. 2011, v níž Ing. Lančík opětovně vznesl dotaz k soudu, pod jakou spisovou značkou je jím podaná žaloba evidována a zdůraznil, že veškeré písemnosti soudu nechť jsou mu doručovány do datové schránky: jgsswv9. Podáním ze dne 7. 11. 2011 žalobu doplnil a opatřil kolkovými známkami v hodnotě 3000 Kč.Dne 28. 11. 2011 pak městský soud obdržel nyní projednávaný návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

[5]

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

[6]

Řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu, upravené v ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích, představuje promítnutí zásad spravedlivého procesu z hlediska naplnění práva účastníka nebo jiné strany řízení na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů, zakotveného zejména v ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, do řízení probíhajícího před soudem. Nejde o občanské soudní řízení, o trestní řízení soudní nebo o soudní řízení správní, ale o řízení sui generis, jehož smysl (účel) spočívá v tom, že příslušný soud nařídí na návrh účastníka (toho, kdo je stranou řízení) soudu, vůči němuž návrh směřuje (procesnímu soudu), aby ve stanovené lhůtě provedl procesní úkon, u něhož dochází v řízení k průtahům, a že tímto způsobem bude zabráněno dalším průtahům, k nimž by mohlo ve vztahu k tomuto procesnímu úkonu za řízení dojít.

[7]

Při rozhodování o návrhu na určení lhůty k procesnímu úkonu může příslušný soud stanovit lhůtu jen k provedení takového procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány (tvrzeny) průtahy. Uvedený závěr vyplývá nejen z ustanovení § 174a odst. 2 věty druhé zákona o soudech a soudcích (označení procesního úkonu, u něhož jsou namítány průtahy, je náležitostí návrhu, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat) a z ustanovení § 174a odst. 7 věty první zákona o soudech a soudcích (příslušný soud může určit lhůtu k provedení úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy), ale zejména ze zásady nezávislosti soudů a soudců při projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, která nesmí být dotčena tím, že by příslušný soud posuzoval - v rozporu se smyslem (účelem) řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu - nejen otázku určení lhůty k provedení procesního úkonu, ale rovněž to, ve vztahu k jakému procesnímu úkonu nastaly v řízení průtahy.

[8]

Jak judikoval ve vztahu k § 174a zákona o soudech a soudcích Nejvyšší soud (usnesení ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 21 Cul 3/2004) „v řízení o návrhu na určení lhůty k procesnímu úkonu podle ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, může příslušný soud stanovit lhůtu jen ve vztahu k takovým procesním úkonům, o jejichž provedení soud, vůči němuž návrh směřuje, již rozhodl (a je v prodlení s jejich provedením) nebo jejichž potřeba provedení - i když o nich dosud nebylo rozhodnuto - je podle obsahu spisu a s přihlédnutím k povaze věci nepochybná a které ve věci musí být podle zákona učiněny“.

[9]

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. Podle § 174a odst. 7 téhož zákona pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje- li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

[10]

Na základě výše zrekapitulovaného obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud konstatuje, že neshledal, že by v řízení docházelo k průtahům. Řízení o žalobě totiž soud usnesením zastavil; řízení je tedy formálně ukončeno. Je však pravdou, že i nyní zůstává hlavním sporným bodem otázka, zda usnesení, kterým městský soud zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudních poplatků ze dne 5. 10. 2011, nabylo řádně právní moci ještě před tím, než navrhovatel soudní poplatek uhradil, resp., zda byl k jeho úhradě řádně vyzván (a výzva řádně oznámena na žalobcem uvedenou adresu pro doručování soudních písemností). Městský soud situaci vyhodnotil tak, že usnesení o zastavení řízení právní moci nabylo, a postupoval v intencích tohoto svého závěru.

[11]

Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší v rámci řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu posuzovat, jestli je uvedený závěr městského soudu správný, či ne. K tomu slouží jiné opravné prostředky (kasační stížnost).

[12]

Řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu je speciálním řízením, v jehož rámci Nejvyšší správní soud posuzuje toliko to, zda soud, vůči němuž návrh směřuje, není v řízení po nepřiměřeně dlouhou dobu nečinný. Tak tomu v nyní posuzovaném případě zjevně není, městský soud ve věci konal bez jakýchkoli průtahů. Věcnými výhradami vůči jeho postupu se v rámci tohoto řízení Nejvyšší správní soud zabývat nemůže.

[13]

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v řízení před městským soudem k průtahům nedochází a návrh žalobce podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

[14]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2012, sp. zn. Aprk 23/2011 - 130, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies