5 As 116/2011 - 81

05. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: C. S., zast. advokátem JUDr. Markem Janstou, se sídlem nám. Míru 14, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor cizinecké policie Plzeň, se sídlem Nádražní 2, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 9. 2011, č. j. 30 A 36/2011 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátovi JUDr. Marku Janstovi, AK nám. Míru 14, Mladá Boleslav se nepřiznává .

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného o prodloužení doby trvání zajištění cizince o 90 dní ode dne 11. 8. 2011 (§ 124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

V kasační stížnosti se stěžovatel domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku, přičemž součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 3. 10. 2011, č. j. 30 A 36/2011 - 55, krajský soud konstatoval, že řízení je ze zákona věcně osvobozeno od soudního poplatku a současně stěžovateli ustanovil zástupce, advokáta JUDr. Marka Janstu. Vzhledem k tomu, že v kasační stížnosti byl uveden pouze zcela obecný odkaz na důvody dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), avšak kasační stížnost neobsahovala žádné konkrétní skutkové důvody, vyzval krajský soud stěžovatele usnesením ze dne 18. 10. 2011, č. j. 30 A 36/2011 - 59, k odstranění vad podané kasační stížnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení cit. usnesení. Současně byl stěžovatel, resp. jeho zástupce poučen o tom, že pokud nebude kasační stížnost doplněna, soud ji odmítne. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 21. 10. 2011. Dne 23. 11. 2011 sice došlo krajskému podání označené jako doplnění podané kasační stížnosti, vady kasační stížnosti však, a to ani později, nebyly odstraněny.

Nejvyšší správní soud nemohl kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji z následujících důvodů:

Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Jelikož se jí zpochybňuje pravomocné rozhodnutí soudu I. stupně, stanoví zákon poměrně přísně její obsahové náležitosti. Jednou ze zvláštních náležitostí kasační stížnosti (ust. § 106 odst. 1 s. ř. s.) je i označení důvodů, pro něž stěžovatel napadá rozhodnutí soudu - tzv. stížních bodů. Stížní bod musí zpravidla zahrnovat jak skutkové, tak právní důvody, pro něž stěžovatel považuje rozhodnutí soudu za nezákonné. Důvody uvedené v § 103 odst. 1 s. ř. s. jsou však jen obecně vymezenými kategoriemi, které musí stěžovatel v kasační stížnosti naplnit konkrétním a jedinečným obsahem, tedy vylíčit, k jakým konkrétním vadám došlo podle jeho názoru v řízení před správním orgánem či před soudem, jakými blíže určenými vadami trpí podle něj rozhodnutí soudu, v čem přesně spatřuje stěžovatel nesprávné posouzení právní otázky soudem apod. Důvody uvedenými v kasační stížnosti je pak Nejvyšší správní soud vázán (ust. § 109 odst. 3 s. ř. s.).

V daném případě se stěžovatel v kasační stížnosti omezil na vyslovení nesouhlasu s rozhodnutím soudu, ale žádným způsobem důvody kasační stížnosti nespecifikoval a nekonkretizoval. Stěžovatel pouze odkázal na důvody dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Bez bližší konkretizace však nelze stěžovatelem uvedené důvody podřadit pod žádný z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Obecná tvrzení bez uvedení konkrétních skutečností jsou tak stižená nemožností jejich přezkoumání kasačním soudem. Vady rozhodnutí soudu I. stupně nemůže Nejvyšší správní soud namísto stěžovatele sám aktivně vyhledávat, protože vymezení rozsahu kasační stížnosti a specifikace jejích důvodů leží na stěžovateli v důsledku dispoziční zásady, která ovládá i řízení o kasační stížnosti. Nadto byl stěžovateli k ochraně jeho práv soudem ustanoven i advokát, který byl kvalifikován k tomu, aby dostatečným způsobem hájil jeho zájmy.

V projednávané věci kasační stížnost stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovala. Krajský soud zástupce stěžovatele správně vyzval k odstranění vad a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Neodstranění vad podání (chybějící kasační důvody) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a v řízení proto nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s ust. § 106 odst. 1 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti před soudem ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové vynaložené výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci v daném případě soud náhrady nákladů a odměnu nepřiznal, neboť advokát neučinil relevantní úkon k tomu, aby mohlo být o kasační stížnosti jednáno, tzn. neodstranil k výzvě soudu vady kasační stížnosti. Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že advokát zaslal dne 22. 11. 2011 do datové schránky soudu pouze průvodní přípis nazvaný doplnění podané kasační stížnosti; z úředního záznamu, který pracovnice soudu pořídila dne 23. 11. 2011 vyplývá, že na tuto nesrovnalost byl advokát, resp. jeho sekretářka upozorněna, přitom sdělila, že doplnění kasační stížnosti ještě téhož dne soudu zašle, což však neučinila.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 5. ledna 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. 5 As 116/2011 - 81, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies