Na 286/2011 - 9

29. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci L. P., ve věci podání ze dne 15. 12. 2011,

takto :

I. Podání L. P. ze dne 15. 12. 2011, vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Na 286/2011, se odmítá.

II. L. P. nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Paní L. P. (podatelka) se na Nejvyšší správní soud obrátila podáním datovaným dnem 15. 12. 2011, v němž tvrdí, že jí Pozemkový fond České republiky dluží za pozemky z titulu restitučních nároků. Žádá, aby jí družstvo Pustiměř vyplatilo za pozemky 1 000 000 Kč. Dále uvádí, že jí zřejmě paní M. poškodila různé součásti domu (dveře a plechy pod okny), a požaduje částku 30 000 Kč na nové. Rovněž si stěžuje na různá příkoří, která utrpěla od sousedů, advokáta a některých úředníků.

Podle ust. § 2 s. ř. s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Podle § 4 odst. 1 s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán"), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

Podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Z toho, co uvedla podatelka ve svém podání, vyplývá, že se domáhá zaplacení peněžitých částek a možná splnění dalších nepeněžitých povinností. Uvedené vztahy mají povahu vztahů občanskoprávních. K jejich projednání a k rozhodnutí o nich mají pravomoc soudy v občanském soudním řízení, zatímco soudy ve správním soudnictví takovou pravomoc nemají.

Podle ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne také tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Vzhledem k tomu, že podatelka se domáhá rozhodnutí v právní věci, o které má jednat soud v občanském soudním řízení, přičemž k projednání věci jsou podle toho, co podatelka uvedla, je věcně příslušný okresní soud, Nejvyšší správní soud její podání podle ust. § 46 odst. 2 věty první s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Podatelka do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu k okresnímu soudu.

Odmítl-li návrh na zahájení řízení Nejvyšší správní soud, protože šlo o věc, kterou soudy projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení, a došla-li soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení do jednoho měsíce od právní moci usnesení žaloba (návrh na zahájení řízení) v této věci, platí, že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba (návrh na zahájení řízení).

V Brně dne 29. prosince 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2011, sp. zn. Na 286/2011 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies