7 Afs 83/2011 - 42

22. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 10. 2011, č. j. 59 Af 25/2011 - 31,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 4. 10. 2011, č. j. 59 Af 25/2011 - 31, zamítl návrh žalobce (dále jen „stěžovatel“) na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce s odůvodněním, že stěžovatel má pravidelný příjem ve výši 10 358 Kč, dále příjem z pronájmu a je vlastníkem nemovitosti, přičemž tvrzené výdaje spojené s vážným zdravotním stavem dcery k výzvě soudu nedoložil.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) s. ř. s., kterou se domáhal zrušení napadeného usnesení. Současně požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 první věty s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle ust. § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle ust. § 49 odst. 4 ve spojení s § 64 s. ř. s., o. s. ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním č. j. 7 Afs 83/2011 - 43 dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Ze soudního spisu vyplynulo, že při doručování napadeného usnesení na adresu bydliště stěžovatele, která je jeho adresou pro doručování [§ 46a odst. 1, § 46b o. s. ř.], nebyl stěžovatel zastižen. Proto byla zásilka uložena a připravena k vyzvednutí dne 13. 10. 2011 a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedl. Dne 25. 10. 2011 byla písemnost vhozena stěžovateli do schránky, neboť si ji v úložní době 10 dnů nevyzvedl. Za den doručení usnesení krajského soudu je tak nutno v souladu s ust. § 49 odst. 4 o. s. ř. považovat pondělí 24. 10. 2011, což byl poslední den lhůty určené k vyzvednutí uložené písemnosti. Proto posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti bylo pondělí 7. 11. 2011. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal kasační stížnost faxem dne 8. 11. 2011 a písemně toto své podání potvrdil dne 11. 11. 2011, stalo se tak po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věty s. ř. s.).

Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2011, sp. zn. 7 Afs 83/2011 - 42, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies