4 Aps 6/2011 - 89

21. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: J. P.,zast. JUDr. Pavlem Hálou, advokátem, se sídlem Martina Kříže 8, Brno, proti žalované: Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, se sídlem Cejl 4/6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2011, č. j. 30 A 10/2011 - 69,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2011, č. j. 30 A 10/2011 - 69, bylo zastaveno řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, v níž se žalobce domáhal, aby Krajský soud v Brně konstatoval, že postup žalované ze dne 5. 11. 2008, kterým došlo k zabránění v jízdě odtažením vozidla registrační značky X podle § 118a odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), byl nezákonný, aby Krajský soud v Brně zakázal žalované setrvávat v aktuálním protiprávním stavu v dané věci a aby s účinností od 5. 11. 2008 bylo žalobci umožněno volně nakládat s vozidlem registrační značky X. Soud řízení o této žalobě zastavil podle § 86 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), neboť bylo zjištěno, že již nehrozí opakování zásahu ani již netrvají jeho následky.

Dne 6. 10. 2011 byla Krajskému soudu v Brně doručena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) podaná k poštovní přepravě dne 5. 10. 2011, která směřovala proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2011, č. j. 30 A 10/2011 - 69. Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že nezákonný zásah nebyl odstraněn, a proto řízení o žalobě nemělo být zastaveno. Stěžovatel rovněž namítl nepřezkoumatelnost rozhodnutí krajského soudu.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věty s. ř. s.). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Pokus o doručení zásilky určené do vlastních rukou stěžovatele, obsahující usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2011, č. j. 30 A 10/2011 - 69, byl učiněn dne 20. 9. 2011. Stěžovatel však nebyl zastižen, a proto byla zásilka uložena u držitele poštovní licence a připravena k vyzvednutí dne 20. 9. 2011. Stěžovatel zásilku osobně převzal u držitele poštovní licence téhož dne, tj. dne 20. 9. 2011. Tyto skutečnosti jsou uvedeny na doručence založené na č. l. 72 soudního spisu. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2011, č. j. 30 A 10/2011 - 69, bylo tedy stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 20. 9. 2011. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 5. 10. 2011.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno v úterý dne 20. 9. 2011 a lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet ve středu dne 21. 9. 2011. Podle § 40 odst. 2 věty první s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tedy v dané věci připadl na úterý dne 4. 10. 2011. Kasační stížnost proto měla být žalobcem předána soudu nebo jemu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence (§ 40 odst. 4 s. ř. s.) nejpozději dne 4. 10. 2011, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 5. 10. 2011, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 79 soudního spisu. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně, přičemž zmeškání lhůty pro její podání nelze podle § 106 odst. 2 poslední věty s. ř. s. prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2011

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 4 Aps 6/2011 - 89, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies