9 As 115/2011 - 55

20. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: D. D., zastoupený Mgr. Ilonou Sedlákovou, advokátkou se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor cizinecké policie, se sídlem Cejl 62b, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2011, č. j. KRPB-57358/ČJ-2011-060026, o zajištění cizince za účelem vycestování, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2011, č. j. 36 A 23/2011 – 40,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Kasační stížnost byla podána dne 8. 9. 2011 advokátkou, která stěžovatele zastupovala v řízení před krajským soudem. Jednalo se o blanketní podání, v jehož závěru bylo uvedeno, že kasační stížnost bude blíže zdůvodněna ve lhůtě 14 dnů. Krajský soud vydal dne 9. 9. 2011 pod č. j. 36 A 23/2011 – 48 v souladu s § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen "s. ř. s.") usnesení, kterým stěžovatele vyzval k doplnění kasační stížnosti, tak aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá. Usnesení obsahovalo též poučení o následcích nedoplnění kasační stížnosti v podobě jejího odmítnutí. Právní zástupkyni stěžovatele bylo uvedené usnesení doručeno 16. 9. 2011 (čl. 48 spisu krajského soudu), ta na něho však nijak nereagovala. Do dnešního dne nebyla kasační stížnost doplněna.

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005 - 58, publikovaném pod č. 835/2006 Sb. NSS, uvedl, že „žalobce je povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnost. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami.“ Citované závěry Nejvyššího správního soudu je přitom možno plně aplikovat i na podání kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí krajského soudu. V dané věci kasační stížnost požadavky vyjádřené v uvedeném rozhodnutí nesplňuje, neboť neobsahuje konkrétní právní ani skutkové okolnosti, z nichž stěžovatel dovozuje nezákonnost napadeného rozsudku krajského soudu.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Tento zákonem stanovený postup byl v projednávané věci dodržen.

Kasační stížnost ve stěžovatelem předložené podobě neumožňuje pro výše uvedené obsahové nedostatky věcný přezkum napadeného rozhodnutí krajského soudu. Nejvyšší správní soud není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, č. j. 3 Ads 2/2006 - 202, uveřejněné na www.nssoud.cz). Vady kasační stížnosti nebyly prostřednictvím zástupkyně ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě odstraněny, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 9 As 115/2011 - 55, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies