9 Aps 3/2011 - 41

20. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: 1) Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, a 2) Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábř. 2, České Budějovice, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011, č. j. 44 A 59/2011 – 6,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností ze dne 19. 7. 2011 napadá v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Praze (dále též „krajský soud“), kterým byla věc postoupena Městskému soudu v Praze.

V podání ze dne 26. 11. 201, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu dne 15. 12. 2011, stěžovatel výslovně uvedl, že „bere zpět návrh z 19. července 2011“. Upřesnil, že ke zpětvzetí přistoupil, aby věc byla projednána včas, nikoliv proto, že by napadené usnesení shledal správným.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem ke skutečnosti, že projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel řízení o kasační stížnosti ukončit, a vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí kasační stížnosti došlo až poté, co věc byla předložena k rozhodnutí zdejšímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 9 Aps 3/2011 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies