6 Azs 34/2011 - 257

15. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: L. A., zastoupené Mgr. Lilianou Křístkovou, advokátkou, se sídlem nám. I. P. Pavlova 3, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2011, č. j. 2 Az 17/2010 - 214,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně, Mgr. Lilianě Křístkové, advokátce, se sídlem I. P. Pavlova 3, Praha 2, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se kasační stížností domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2011, č. j. 2 Az 17/2010 - 214. Uvedeným rozhodnutím městský soud zamítl žalobu stěžovatelky poté, co Nejvyšší správní soud zrušil předchozí soudní rozhodnutí ve věci, a to rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2009, č. j. 63 Az 111/2007 - 95.

Městský soud v Praze po vydání napadeného rozsudku postupoval v souladu s § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a poté, co učinil úkony vedoucí k odstranění vad kasační stížnosti, tuto předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Dne 23. 11. 2011 bylo prostřednictvím Městského soudu v Praze Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky označené jako zpětvzetí kasační stížnosti, v němž stěžovatelka uvedla, že kasační stížnost bere v plném rozsahu zpět a navrhuje zastavení soudního řízení. Nejvyšší správní soud s přihlédnutím k tomu, že na podání byla uvedena adresa místa pobytu stěžovatelky odlišná od té, kterou uváděla doposud, i od adresy v evidenci hlášeného pobytu žadatelů o mezinárodní ochranu, a proto, že mu vyvstaly pochyby, zda podpis stěžovatelky odpovídá jejím podpisům v jiných částech spisu, kontaktoval stěžovatelku prostřednictvím datové schránky hlášené na její jméno. Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval, aby upřesnila aktuální adresu místa pobytu a aby se vyjádřila, zda trvá na zpětvzetí kasační stížnosti. S obdobnou žádostí Nejvyšší správní soud kontaktoval také zástupkyni stěžovatelky.

Dne 27. 11. 2011 stěžovatelka prostřednictvím datové schránky soudu sdělila novou adresu místa pobytu a potvrdila, že žádá o „ukončení kasační stížnosti ve věci azylu“. Poněvadž tento projev vůle vzít zpět kasační stížnost již nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byla v řízení před městským soudem  ustanovena zástupkyní Mgr. Liliana Křístková, advokátka, se sídlem I. P. Pavlova 3, Praha, která stěžovatelku nadále zastupovala i pro řízení o kasační stížnosti. V řízení o kasační stížnosti ovšem ustanovená zástupkyně neučinila žádný úkon právní služby ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Takový úkon ustanovená zástupkyně nadto ani netvrdila, ani nedoložila. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než rozhodnout tak, že ustanovené zástupkyni stěžovatele se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu 

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 6 Azs 34/2011 - 257, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies