13 Kse 22/2009 - 70

14. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 14. 12. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti Mgr. J. F., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, Jičín, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Kadlečkem, advokátem se sídlem Hradec Králové, tř. Karla IV. 502,

takto :

Podle § 119 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „exekuční řád“), se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti proti Mgr. J. F., narozenému X soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Jičín,

pro skutek, že jako soudní exekutor, kterého stát pověřil exekutorským úřadem k provedení exekucí, které jsou předmětem návrhu a byly nařízeny v roce 2003 a 2004, způsobil nedůvodné průtahy v exekučních řízeních, když v níže uvedených obdobích, přesahujících ve více jak polovině případů výrazně dobu 12 měsíců, byl v deseti exekučních věcech absolutně nečinný a to konkrétně ve věcech vedených pod sp. zn.: 23 Ex 681/03 – nečinnost od 13. 3. 2007 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 366/04 – nečinnost od 2. 7. 2007 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 362/04 – nečinnost od 16. 1. 2008 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 360/04 – nečinnost od 2. 7. 2007 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 369/04 – nečinnost od 2. 7. 2007 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 363/04 – nečinnost od 31. 1. 2007 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 356/04 – nečinnost od 3. 3. 2008 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 368/04 – nečinnost od 3. 3. 2008 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 434/04 – nečinnost od 3. 3. 2008 nejméně do 11. 12. 2008 23 Ex 358/04 – nečinnost od 9. 2. 2005 nejméně do 11. 12. 2008, a dále v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 23 Ex 367/04, ačkoliv dne 12. 5. 2008 vydal vyrozumění o zániku pověření soudního exekutora ke dni uhrazení, nevydal, v rozporu s § 88 exekučního řádu nejméně do 11. 12. 2008 příkaz k úhradě nákladů této exekuce,

čímž měl porušit povinnosti postupovat bez zbytečných průtahů a tím ohrozil vážnost exekutorského úřadu, protože odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění zanikla .

Odůvodnění :

Ministr spravedlnosti podal dne 10. 3. 2009 návrh na kárné řízení proti Mgr. J. F., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, Jičín, v němž kárně obviněnému vytýkal nedůvodné průtahy ve věcech 23 Ex 681/03 – nečinnost od 13. 3. 2007 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 366/04 – nečinnost od 2. 7. 2007 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 362/04 – nečinnost od 16. 1. 2008 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 360/04 – nečinnost od 2. 7. 2007 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 369/04 – nečinnost od 2. 7. 2007 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 363/04 – nečinnost od 31. 1. 2007 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 356/04 – nečinnost od 3. 3. 2008 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 368/04 – nečinnost od 3. 3. 2008 nejméně do 11. 12. 2008, 23 Ex 434/04 – nečinnost od 3. 3. 2008 nejméně do 11. 12.2008, 23 Ex 358/04 – nečinnost od 9. 2. 2005 nejméně do 11. 12. 2008, a dále v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 23 Ex 367/04, ačkoliv dne 12. 5. 2008 vydal vyrozumění o zániku pověření soudního exekutora ke dni uhrazení, nevydal, v rozporu s § 88 exekučního řádu nejméně do 11. 12. 2008 příkaz k úhradě nákladů této exekuce. Podle navrhovatele se vytýkaným jednáním dopustil kárně obviněný kárného provinění podle § 116 odst. 2 exekučního řádu a navrhl, aby mu kárný soud uložil přiměřené kárné opatření.

Kárně obviněný soudní exekutor se ke kárnému návrhu rozsáhle vyjádřil. Namítl, že v letech 2003 až 2009 nebyla délka a plynulost exekučního řízení žádným způsobem  upravena. Exekutorská komora k této problematice nevydala žádné stanovisko a rovněž nebyla k dispozici žádná soudní judikatura. V současné době byl stanoven usus, že v průběhu jednoho kalendářního roku by měly být prováděny úkony v exekučním řízení. V žádném případě však nemohou být dávána za vinu jednání, která nebyla upravena v době rozhodné a nelze toto jednání být posuzováno podle současné praxe. Veškeré případy vytýkané kárným návrhem mají společného jmenovatele, to je oprávněného společnost TermoReal s.r.o. se sídlem Nová Paka, která podniká zejména ve správě a údržbě nemovitostí. Exekuce směřovaly k povinným, kteří ve většině případů byli neplatiči nájemného, a ve všech případech na základě soudního rozhodnutí byl ukončen nájemní vztah a povinní byli z předmětných bytů vyklizeni. Ve většině případů oprávněný již se snažil vymoci dlužné nájemné prostřednictvím soudu a pro neúspěch přikročil k návrhu na exekuční řízení. Většina povinných byla neznámého pobytu, případně trvalé bydliště měla na městském úřadu. S ohledem na předchozí výkon rozhodnutí se většina povinných stačila zbavit veškerého majetku. Oprávněný si byl vědom těchto skutečností a proto mezi ním a soudním exekutorem proběhlo několik jednání, při nichž se dohodli, že jednotlivé exekuce nebude ukončovat pro bezvýslednost a že povinní budou sledováni oprávněným a oprávněný, pokud nedojde ke změně majetkových poměrů povinných, podá návrh na ukončení exekuce pro bezvýslednost. O této  dohodě svědčí protokol ze dne 17. 9. 2007. Poté se kárně obviněný vyjádřil podrobně k jednotlivým spisům. Závěrem navrhl, aby byl kárného obvinění v celém rozsahu zproštěn.

Kárný senát zjistil, že u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného byla vedena a ukončena již tři kárná řízení proti kárně obviněnému soudnímu exekutorovi Mgr. J. F. na podkladu návrhů ministra spravedlnosti a to pod sp. zn. 14 Kse 2/2010, 14 Kse 2/2011 a 14 Kse 5/2011. Ve věci sp. zn. 14 Kse 2/2011 byl Mgr. J. F., soudní exekutor Exekutorského úřadu Jičín uznán vinným, žejako soudní exekutor pověřený provedením exekucí způsobil nedůvodné průtahy v exekučních řízeních tím, že v níže uvedených obdobích, přesahujících v obou případech výrazně dobu 12 měsíců, nečinil žádné kroky, které by směřovaly k ukončení exekucí, vedených pod sp. zn.: 1. 023 Ex 66/05 – nečinnost od 22. 8. 2006 do 22. 9. 2010, 2. 023 Ex 660/03 – nečinnost od 5. 2. 2004 nejméně do 21. 9. 2010, tedy závažným způsobem porušil své povinnosti při výkonu exekuční činnosti stanovené právním předpisem, a tím spáchal kárné provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a podle § 116 odst. 3 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., mu byla uložena pokuta ve výši 25 000 Kč.

Ze spisu sp. zn. 14 Kse 2/2011 Nejvyššího správního soudu tedy vyplývá, že v něm byl kárně obviněný soudní exekutor Mgr. J. F. uznán vinným nedůvodnými průtahy – nečinností ve svých věcech označených sp. zn. v podstatě za období od 5. 2. 2004 do 22. 9. 2010, v nichž bylo spatřováno kárné provinění a bylo mu za ně uloženo kárné opatření 25 000 Kč.

V nyní projednávané věci jsou kárně obviněnému kladeny za vinu nedůvodné průtahy v jiných věcech sp. zn., než ve věci sp. zn. 14 Kse 2/2011, avšak průtahy jsou mu vytýkány v období od 9. 2. 2005 do 11. 12. 2008.

V případě soudního exekutora, jemuž jsou kladeny za vinu nedůvodné průtahy při vyřizování přidělených mu spisů, je skutková podstata kárného provinění naplněna průtahy v uvedeném období byť jen v jedné věci, jestliže exekutor závažně nebo opětovně porušil povinnost stanovenou exekučním řádem, stavovským předpisem nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo jestliže jeho chováním byla závažně nebo opětovně narušena důstojnost exekutorského povolání anebo jestliže jeho chováním byla závažně nebo opětovně narušena důstojnost exekutorského povolání (§ 116 odst. 2 exekučního řádu). Došlo-li ve vymezeném období k průtahům ve více věcech, které pro určitost a přesnost je nutno v návrhu na zahájení kárného řízení a posléze i v rozhodnutí kárného soudu uvést, má to vliv pouze na rozhodnutí o uložení kárného opatření. Znamená to tedy, že pokud ve vymezeném období kárně obviněný soudní exekutor způsobil průtahy ve více věcech, nejde v každé této věci o samostatný skutek kárného provinění, nýbrž o pokračování v neplnění povinností soudního exekutora. Za nedůvodnou nečinnost v konkrétním časově vymezeném období, i když v různých spisech by soudní exekutor neměl být postihován dvakrát či vícekrát.

O takové dvojí postižení by mohlo jítt i v daném případě, neboť doba nečinnosti vytýkaná v tomto souzeném případě (9. 2. 2005 do 11. 12. 2008) byla již postižena uložením kárného opatření za kárné provinění spočívající v nedůvodné nečinnosti ve věci sp. zn. 14 Kse 2/2011 Nejvyššího správního soudu (5. 2. 2004 do 22. 9. 2010).

Kárný senát proto kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti ze dne 5. 3. 2009 proti soudnímu exekutorovi Mgr. J. F. zastavil,protože odpovědnost kárně obviněného za v návrhu tvrzené a časově vymezené kárné provinění zanikla.

Poučení : Proti rozhodnutí v kárném řízení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu pro řízení ve věcech soudců

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 13 Kse 22/2009 - 70, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies