13 Kse 10/2009 - 59

13. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 13. 12. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, zastoupeného Mgr. Renatou Václavikovou Tunklovou, advokátkou se sídlem Františkánská 7, Plzeň,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 108 Ex 06470/05 vydal dne 27. 1. 2009 exekuční příkaz, kterým rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinné vedeného u peněžního ústavu Československé obchodní banky, Praha 5, přestože provedení exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 9. 2005, č. j. 13 Nc 15698/2005 - 16, bylo odloženo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 11. 2005, č. j. 13 Nc 15698/2005 - 81, do právní moci rozhodnutí o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 12. 10. 2005 podaném téhož dne, a toto usnesení bylo soudnímu exekutorovi doručeno dne 29. 11. 2005, přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení § 54 exekučního řádu,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění :

Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil podal dne 11. 5. 2009 návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň- město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, ke kárné komisi Exekutorské komory ČR, kde byl zaevidován pod sp. zn. KŽ 17/09. Z důvodu změny právní úpravy byla věc předána k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 22. 11. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis č. j. 650/2011-OSD-ENA/3, kterým ministr spravedlnosti bere návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. Z. Z. v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, se na kárné řízení proti exekutorovi použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“). Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2011, sp. zn. 13 Kse 10/2009 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies