Pst 35/2011 - 23

07. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: Strana svobodných občanů, se sídlem Perucká 14, Praha 2, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Navrhovateli se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 18. 10. 2011 podal navrhovatel u Nejvyššího správního soudu návrh na pozastavení činnosti politické strany „Strana svobodných občanů“ podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Navrhovatel odůvodnil návrh tím, že odpůrce opakovaně nesplnil zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu obsahující veškeré zákonem stanovené náležitosti. Jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1677 ze 78. schůze konané dne 16. 4. 2010 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009, nepředložil odpůrce výroční finanční zprávu za rok 2009 v úplnosti stanovené zákonem. Dle usnesení Poslanecké sněmovny č. 475 z 16. schůze konané dne 5. 5. 2011 k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009, odpůrce výroční finanční zprávu za rok 2009 dodatečně doplnil, avšak ne v úplnosti stanovené zákonem. Podle navrhovatele chyběla téměř u všech dárců-fyzických osob data narození, dále adresy místa pobytu dárců, cca 40 finančních darů bylo poskytnuto anonymními dárci a v případě daru od právnické osoby chyběla ověřená kopie darovací smlouvy na částku 100 000 Kč. Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 474 z 16. schůze konané dne 5. 5. 2011 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2010 v úplnosti stanovené zákonem, neboť, jak uvedl navrhovatel, v případě daru od právnické osoby chyběla ověřená kopie darovací smlouvy na částku 100 000 Kč. Podle navrhovatele tyto nedostatky odpůrce neodstranil do doby podání návrhu ani dodatečně, jak vyplývalo z dokumentace výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí uložené v sekretariátu kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

Dne 22. 11. 2011 obdržel Nejvyšší správní soud vyjádření odpůrce k návrhu. Podle odpůrce navrhovatel nebere ohled na to, že výroční finanční zpráva za rok 2010 byla následně doplněna tak, aby splňovala veškeré náležitosti, a to bezprostředně po té, co se odpůrce dozvěděl o usnesení Poslanecké sněmovny o neúplnosti této výroční finanční zprávy. Odpůrce tedy navrhl, aby Nejvyšší správní soud vycházel z aktuálního znění výroční finanční zprávy, jak je k dispozici v Poslanecké sněmovně.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 12. 2011 vzal navrhovatel návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět. Navrhovatel k tomu uvedl, že odpůrce dodatečně předložil dne 21. 10. 2011 Poslanecké sněmovně PČR chybějící podklady ke smlouvě vztahující se k výroční finanční zprávě za rok 2010 a tuto zprávu je třeba považovat za úplnou. Ačkoliv výroční finanční zpráva za rok 2009 je i nadále neúplná, má navrhovatel za to, že není naplněn prvek trvalosti, tzn. perpetuálního chování politické strany nebo politického hnutí spočívající v porušování zákonů. Za tohoto stavu nepovažuje navrhovatel podání návrhu na pozastavení činnosti odpůrce za nadále aktuální.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. V souladu s tímto ustanovením tedy Nejvyšší správní soud řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce zastavil.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatel však má proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li svůj návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. O takový případ by se mohlo jednat i v posuzované věci, neboť navrhovatel vzal svůj návrh zpět dle svého tvrzení proto, že odpůrce až dodatečně v průběhu řízení splnil svou zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně PČR výroční finanční zprávu za rok 2010 s veškerými zákonnými náležitostmi. Nicméně v každém případě lze vycházet z toho, že navrhovateli v daném řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly, Nejvyšší správní soud mu tedy jejich náhradu nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. Pst 35/2011 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies