1 Ans 11/2011 - 68

07. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: A. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2011, čj. 10 A 259/2010 - 23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně se žalobou podanou u městského soudu dne 11. 11. 2010 domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného podle § 79 a násl. s. ř. s. ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany. Městský soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Žalobkyně podala proti usnesení městského soudu včasnou kasační stížnost. Usnesením ze dne 13. 9. 2011, čj. 10 A 259/2010 - 62, městský soud vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložila plnou moc advokáta, který jí bude v řízení zastupovat. Současně jí poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, nebude možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat a soud usnesením návrh odmítne. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nebyla zastižena, bylo jí uvedené usnesení doručeno fikcí podle § 50 odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 64 s. ř. s.) dne 15. 9. 2011. Žalobkyně ve stanovené lhůtě a ani později požadovanou plnou moc nepředložila. Žalobkyně tedy není v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Žalobkyně právnické vzdělání nemá. Nepředložení plné moci advokáta proto brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud návrh žalobkyně podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. O nákladech řízení rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právu na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2011 JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 1 Ans 11/2011 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies