Konf 74/2011 - 10

30. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Kolíně, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 10 EC 391/2010, o 10 000 Kč: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČO 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, a žalované J. Š.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 10 EC 391/2010, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za nevrácení vypůjčeného zařízení, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 20. 12. 2010, čj. 10 EC 391/2010 – 24, ve znění usnesení ze dne 28. 3. 2011, čj. 10 EC 391/2010 - 27, se zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 18. srpna 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Kolíně, ve věci žaloby o zaplacení částky 10 000 Kč, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 10 EC 391/2010.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobkyně uzavřela s žalovanou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 13050000, na základě které jí dne 25. 9. 2006 bylo zapůjčeno zařízení MODEM (TP009064E853E9) a dne 29. 7. 2009 na základě dohody o změně této smlouvy jí bylo zapůjčeno druhé zařízení STB BOX HANDAN CV 5000 (0926BAW11DS07659). Součástí smlouvy byly Všeobecné podmínky. Podle článku 3 a násl. těchto podmínek vyúčtovala žalobkyně žalované smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za zapůjčené a nevrácené zařízení.

Protože žalovaná smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradila, podala žalobkyně dne 29. 11. 2010 u Okresního soudu v Kolíně návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a navrhla, aby okresní soud uložil žalované zaplatit uvedenou částku jako smluvní pokutu a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 20. 12. 2010, čj. 10 EC 391/2010 – 24, ve znění usnesení ze dne 28. 3. 2011, čj. 10 EC 391/2010 - 27, řízení o žalobě podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, Český telekomunikační úřad, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Úřad rovněž rozhoduje spory v případech, kdy na straně osoby vykonávající komunikační činnost nebo účastníka, popřípadě uživatele, došlo ke změně na jinou osobu, zejména z důvodu postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku. Pokud by ale rozhodující orgán nemohl posoudit výši či splatnost hlavní pohledávky, mohl by stěží přezkoumat, zda vůbec nastaly podmínky pro splatnost smluvní pokuty, která ji zajišťuje. Proto o smluvní pokutě za porušení či nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem, rozhoduje ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti samotné (viz např. usnesení zvláštního senátu Konf 27/2008 - 7). Je-li v projednávané věci veden spor o smluvní pokutu za porušení povinnosti hradit služby elektronických komunikací, je k rozhodnutí sporu věcně příslušný Český telekomunikační úřad.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu ve věci povinnosti žalované uhradit smluvní pokutu 10 000 Kč za nevrácení zapůjčeného zařízení. V předmětné věci specifikovala žalobkyně svou pohledávku jako smluvní pokutu za nevrácená zařízení MODEM THOMSON EURODOCIS (TP009064E853E9) a STB BOX HANDAN CV 5000 (0926BAW11DS07659) do 7 dnů od data ukončení smlouvy podle čl. 3 Všeobecných podmínek. Navrhovatel se domnívá, že je oprávněn rozhodovat ve věcech elektronických komunikací pouze spory o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým ujednáním není. Jedná se o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný Okresní soud v Kolíně, nikoli správní orgán. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 20. 7. 2009, sp. zn. Konf 50/2009, týkající se obdobného smluvního ujednání.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je typickým soukromoprávním institutem; jde o způsob zajištění závazku, jehož účelem je zpravidla peněžitá sankce za porušení či nesplnění (smluvní) povinnosti (§ 544 odst. 1 o. z.). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je však nutné především vycházet z charakteru povinnosti, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem příčiny a následku, které nelze posuzovat odděleně; existence porušení povinnosti je přitom určující pro existenci nároku na smluvní pokutu, nikoliv obráceně. O smluvní pokutě tedy bude rozhodovat ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, za něž je smluvní pokuta vymáhána.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Předmětem řízení v této věci je však smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit zapůjčené zařízení poté, co byla smlouva ukončena. Výpůjčka věci je běžný soukromoprávní vztah a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce přísluší soudu. Již ve svém usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS), zvláštní senát uvedl, že spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu.

Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se zaplacení smluvní pokuty, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 20. 12. 2010, čj. 10 EC 391/2010 – 24, ve znění usnesení ze dne 28. 3. 2011, čj. 10 EC 391/2010 - 27.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Kolíně pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopad 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. Konf 74/2011 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies