7 As 115/2011 - 59

30. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: L. T., proti žalované: Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 8, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2011, č. j. 57 A 29/2011 – 13,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26. 4. 2011, č. j. 57 A 29/2011 – 13, odmítl žádost žalobce (dále jen „stěžovatel“) o osvobození od soudních poplatků v řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí rektora Západočeské univerzity v Plzni ze dne 19. 1. 2011, č. j. PR-P 710/10, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o přezkoumání rozhodnutí statutárního proděkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni ze dne 21. 9. 2010, č. j DFPR-1559/2010, o ukončení studia a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci tomuto soudu.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

Protože při doručování písemného vyhotovení usnesení krajského soudu nebyl stěžovatel na adrese uvedené v žalobě (i v kasační stížnosti) zastižen, byla zásilka dne 29. 4. 2011 vhozena do  domovní nebo jiné adresátem  užívané schránky. Podle ust. § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. se písemnost považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho  dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního  dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

V důsledku toho, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl pátek 29. 4. 2011, byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pátek 13. 5. 2011. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 8. 7. 2011.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 7 As 115/2011 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies