15 Kse 9/2011 - 16

24. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková a Mgr. Martina Douchová, rozhodl v neveřejném zasedání dne 24. 11. 2011 ve věci kárné žaloby předsedy Kontrolní komise Exekutorské komory ČR ze dne 10. 5. 2011 proti JUDr. O. S., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem Průmyslová 1200/4a,

takto :

Kárné řízení pro skutek spočívající v tom, že v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 086 EX 498/03 soudní exekutor  JUDr. O. S. neopatřil doručený návrh datovaný dnem 8. 12. 2003 na nařízení exekuce podacím razítkem, a postoupil jej příslušnému soudu teprve dne 9. 10. 2010, čímž  měl spáchat kárné provinění podle § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)

se podle ust. § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu per analogiam  zastavuje , neboť kárné opatření, ke kterému může kárné stíhání vést, je zcela bez významu vedle kárných opatření, která již byla kárně obviněnému za kárná provinění uložena.

Odůvodnění :

Předseda Kontrolní komise Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý (dále jen „kárný žalobce“) podal dne 3. 8. 2011 k Nejvyššímu správnímu soudu, jakožto kárnému soudu dle ust. § 3 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, kárnou žalobu na soudního exekutora JUDr. O. S. (dále jen "soudní exekutor").

Kárný žalobce soudního exekutora viní z porušení povinnosti stanovené v § 12 odst. 2 Kancelářského řádu a § 44 odst. 1 exekučního řádu. V rámci výkonu dohledu nad exekuční činností bylo zjištěno, že soudnímu exekutorovi byl v přesně neurčeném dni doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce, datovaný dnem 8. 12. 2003; soudní exekutor, aniž tento návrh opatřil podacím razítkem, jej postoupil příslušnému soudu až dne 9. 10. 2010. Soudní exekutor se bránil tím, že návrh na zahájení řízení mu byl doručen bez pravomocného exekučního titulu, nicméně připouští, že bez dalšího byl návrh založen, aniž by pověřený zaměstnanec jeho úřadu si pravomocný exekuční titul vyžádal. Kárný žalobce konstatuje, že soudní exekutor svým pochybením zapříčinil závažné a nedůvodné průtahy v řízení, jimiž poškodil jak oprávněného, tak i povinného, jehož důkazní situace v řízení o návrhu na zastavení exekuce je značně ztížena. Tím měl soudní exekutor spáchat kárné provinění podle § 116 odst. 2 exekučního řádu.

Předložený spisový materiál obsahuje mimo jiné vyjádření soudního exekutora zaslané Exekutorské komoře ze dne 29. 3. 2011, v němž se skutek nečiní sporným (soudní exekutor ovšem poukazuje též na průtahy soudu, není-li se spisem podobu několika let manipulováno), dále je zde založeno upozornění na jednání soudního exekutora podepsané předsedkyní senátu Městského soudu v Brně a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 25. 10. 2010, č. j. 77 Exe 2650/2010 - 12, z něhož se podává, že exekuce byla nařízena k uspokojení pohledávky ve výši 270 Kč.

Kárný senát předesílá, že s kárně obviněným soudním exekutorem bylo již vedeno několik kárných řízení, přičemž soudní exekutor byl opakovaně shledán vinným ze závažného porušování povinností kárným proviněním, za což mu byla uložena opakovaně pokuta, a to: rozhodnutím kárného senátu ze dne 10. 11. 2010, č. j. 15 Kse 1/2010 - 54 ve výši 150 000 Kč, rozhodnutím kárného senátu ze dne 19. 9. 2011, č. j. 15 Kse 8/2010 - 39 ve výši 50 000 Kč a rozhodnutím kárného senátu ze dne 19. 9. 2011, č. j. 15 Kse 4/2011 - 62 ve výši 30 000 Kč.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti kárný senát dospěl k závěru, že s ohledem na povahu kárného provinění, pro které je nyní kárná žaloba podána, jde o jednání v rámci typového stupně škodlivosti kárných provinění a zejména ve srovnání s kárnými proviněními, pro něž již byl soudní exekutor postižen, zcela evidentně výrazně méně závažné, přitom kárné opatření, k němuž může kárné stíhání vést, by bylo vzhledem ke kárným opatřením, která již soudnímu exekutorovi byla uložena, zcela bez významu.

Případy, kdy lze kárné řízení zastavit, explicitně upravuje ust. § 19 odst. 4 ve spojení s ust. § 14 zákona č. 7/2002 Sb.; bez ústního jednání se řízení zastaví, byl-li návrh podán opožděně nebo byl-li vzat zpět, pokud zanikl výkon exekutorského úřadu, anebo pokud zanikla odpovědnost soudního exekutora za kárné provinění. Jiné situace, pro které by bylo lze kárné řízení zastavit, zákon č. 7/ 2002 Sb. nepresumuje.

V daných souvislostech je ovšem nutno  dále připomenout ust. § 25 zákona č. 7/2002 Sb., podle něhož, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu.

Vzhledem k tomu, že situaci, která nyní v řízení vyvstala, tzn., že poté, kdy soudní exekutor byl již několikráte v době bezprostřední potrestán, a to trestem zásadně přísnějším, než který by připadal v úvahu ve věci nyní předložené, zákon č. 7/2002 Sb., nepředvídá, dospěl kárný senát k závěru, že je naplněna dikce ust. § 25 cit. zákona a zjevně právě z povahy věci jsou dány důvody pro použití ustanovení trestního řádu, která takovou situaci řeší.

Podle ust. § 223 odst. 2 trestního řádu za použití ust. § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu může soud zastavit trestní stíhání, je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne.

Se zřetelem k uvedeným skutečnostem kárný senát podle § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu per analogiam kárné řízení pro shora popsaný skutek, jímž měl soudní exekutor spáchat kárné provinění podle § 116 odst. 2 exekučního řádu, zastavil.

Podle ust. § 231 odst. 2 trestního řádu o zastavení řízení rozhoduje soud mimo hlavní líčení v neveřejném zasedání. Per analogiam proto kárný senát učinil uvedené rozhodnutí v neveřejném zasedání.

Poučení : Opravné prostředky proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné (§ 21 zákona č. 7/2002 Sb.).

V Brně dne 24. listopadu 2011

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 15 Kse 9/2011 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies