5 As 102/2011 - 61

23. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: ROKOSPOL a.s., se sídlem Krakovská 1346/15, Praha 1, zastoupený JUDr. Aloisem Coufalíkem, advokátem se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2011, č. j. 9 Ca 270/2008 - 42,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 20. 2. 2008, č. j. 570/1814/07/Se, žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 12. 6. 2007, č. j. 47/OOH/0712689.07/07/BJS, kterým byla žalobci podle § 39b zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v tehdejším znění, udělena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč za to, že podle závěrů správních orgánů jako výrobce nebezpečných chemických přípravků ztěžoval výkon kontrolní činnosti inspekce tím, že odmítl předložit podklady pro klasifikaci některých kontrolovaných chemických přípravků. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 22. 6. 2011, č. j. 9 Ca 270/2008 - 42, zamítl.

Rozsudek městského soudu napadl žalobce (stěžovatel) dne 16. 9. 2011 kasační stížností, v níž uváděl důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění podmínek řízení o kasační stížnosti:

Z dokladu o doručení do datové schránky stěžovatele založeného v soudním spise na č. l. 41 vyplývá, že napadený rozsudek městského soudu byl dodán do datové schránky stěžovatele dne 22. 8. 2011. Vzhledem k tomu, že se ve lhůtě 10 dnů od dodání datové zprávy nepřihlásila do datové schránky stěžovatele oprávněná osoba stěžovatele, považuje se v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve spojení s § 47 odst. 1 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. rozsudek městského soudu za doručený dnem 1. 9. 2011. Tento závěr potvrzuje i stěžovatel, když v kasační stížnosti uvádí, že rozsudek městského soudu obdržel dne 1. 9. 2011. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že napadený rozsudek městského soudu byl stěžovateli řádně doručen do jeho  datové schránky dne 1. 9. 2011.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného rozsudku stěžovateli, tedy čtvrtek 1. 9. 2011. Poslední den lhůty tak připadl na čtvrtek dne 15. 9. 2011 a tímto dnem lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost byla předána k poštovní přepravě až dne 16. 9. 2011, a je tak podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítnout.

O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2011

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2011, sp. zn. 5 As 102/2011 - 61, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies