1 Afs 72/2011 - 154

22. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce DPÚK a. s., se sídlem Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, zastoupeného JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Těsnohlídkova 643/9, 613 00, proti žalovanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 11. 2009, č. j. UOHS-R 144/2009 HS-14890/2009/310/MVr, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2011, č. j. 62 Af 8/2010 - 112,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 8. 2009, č. j. UOHS-R 138/2006/01- ObŘII-9805/2009/310/MVr, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o obnovu správního řízení.

Proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže brojil žalobce žalobou podanou u Krajského soudu v Brně; ten rozsudkem ze dne 16. 9. 2011, č. j. 62 Af 8/2010 - 112, žalobu zamítl. Rozhodnutí krajského soudu bylo zástupci žalobce doručeno dne 23. 9. 2011.

Dne 10. 10. 2011 podal zástupce žalobce elektronickou poštou kasační stížnost proti uvedenému rozsudku a navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“). Žalobce (dále též „stěžovatel“) dodal, že na podrobném odůvodnění své kasační stížnosti intenzivně pracuje a zašle jej soudu nejpozději ve lhůtě podle § 106 odst. 3 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

V posuzovaném případě nebyla datová schránka zástupce stěžovatele nalezena (srov. výpis o provedení kontroly datové schránky ze dne 21. 9. 2011 na č. l. 131 soudního spisu), proto byl napadený rozsudek zástupci stěžovatele doručován do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Z doručenky založené na č. l. 129 soudního spisu je zřejmé, že zásilku převzal dne 23. 9. 2011 pan J. K., zmocněnec, který spolu se svým podpisem vyznačil na doručenku otisk razítka advokátní kanceláře Ondruš & Ondruš a partneři. Z výše popsaného skutkového stavu vyplývá, že napadený rozsudek byl zástupci stěžovatele doručen v pátek 23. 9. 2011. Následujícího dne, tedy v sobotu 24. 9. 2011, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pátek 7. 10. 2011. Kasační stížnost však byla krajskému soudu zaslána elektronickou poštou až v pondělí 10. 10. 2011, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2011

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 1 Afs 72/2011 - 154, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies