5 As 88/2011 - 91

14. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Ing. T. M., proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem v Praze 1, Těšnov 17, 117 02, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2011, č. j. 10 Ca 277/2009 - 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu ze dne 25. 6. 2009, č. j. 21594/08-13300; tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání a zároveň potvrzeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Příbram ze dne 3. 6. 2009, č. j. 818/09, R IV 18/09, kterým byla odmítnuta žádost stěžovatele o poskytnutí informace.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze věcně jednat a musel ji odmítnout z důvodu nesplnění podmínky řízení, a to povinného zastoupení stěžovatele v řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Přípisem městského soudu ze dne 13. 6. 2011, č. j. 10 Ca 277/2009 - 56, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení přípisu předložil soudu alespoň v úředně ověření kopii písemný průkaz plné moci udělený advokátovi, popřípadě pověření a doklad o tom, že stěžovatel sám má právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Na uvedené reagoval stěžovatel žádostí o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokátovi. Městský soud stěžovateli přípisem ze dne 13. 6. 2011 (doručeným stěžovateli dne 17. 6. 2011) vyhověl a lhůtu prodloužil, a to do 15. 8. 2011. Stěžovatel však nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti neodstranil, a to i přes výslovné upozornění soudu na možnost odmítnutí návrhu.

Vzhledem k tomu, že nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. listopadu 2011

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2011, sp. zn. 5 As 88/2011 - 91, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies