Konf 56/2011 - 13

09. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním, Obvodním soudem pro Prahu 4 a Městským soudem v Praze, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 73 EC 2101/2009, o 10 000 Kč: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, a žalovaného R. H.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 73 EC 2101/2009, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za nevrácení vypůjčeného zařízení, je soud.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 1. 10. 2010, čj. 73 EC 2101/2009 - 32, a Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2010, čj. 28 Co 23/2011 - 40, se zrušují .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 13. června 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem, Obvodním soudem pro Prahu 4 a Městským soudem v Praze ve věci žaloby o zaplacení částky 10 000 Kč, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 73 EC 2101/2009.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 23. 9. 2007 smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 1985262-9 a dohodu o změně této Smlouvy dne 7. 5. 2008, jejichž součástí byly Všeobecné podmínky. Podle článku 3 a násl. těchto podmínek vyúčtovala žalobkyně žalovanému smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za zapůjčené a nevrácené zařízení.

Protože žalovaný pohledávku ve výši 10 000 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podala žalobkyně dne 14. 8. 2009 u Obvodního soudu pro Prahu 4 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a navrhla, aby obvodní soud uložil žalovanému zaplatit uvedenou částku jako smluvní pokutu a nahradit náklady soudního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 1. 10. 2010, čj. 73 EC 2101/2009 - 32, řízení o žalobě podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, který má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. března 2010, čj. 28 Co 23/2011 - 40, usnesení obvodního soudu potvrdil. V odůvodnění uvedl, že účastníci v předmětné věci uzavřeli smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle § 262 odst. 1 obch. zák. a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a je tudíž třeba ji posuzovat podle tohoto zákona. Tímto zákonem byl současně zřízen Český telekomunikační úřad, jemuž bylo svěřeno rozhodovat spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, pokud se spor týká povinností, uložených tímto zákonem nebo na jeho základě (§ 129 odst. 1). Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu čj. Konf 27/2008 - 7.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu ve věci povinnosti žalovaného uhradit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení. V předmětné věci specifikovala žalobkyně svou pohledávku jako smluvní pokutu za nevrácené zařízení MODEM (TP000F9F137814) a STB BOX DVR HANDAN CV 6000 (0824BBF12DS04566) do 7 dnů od data ukončení smlouvy podle čl. 3 Všeobecných podmínek. Navrhovatel se domnívá, že je oprávněn rozhodovat ve věcech elektronických komunikací pouze spory o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým  ujednáním není. Jedná se o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný Obvodní soud pro Prahu 4, nikoli správní orgán. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 20. 7. 2009, sp. zn. Konf 50/2009, týkající se obdobného smluvního ujednání.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je typickým soukromoprávním institutem; jde o způsob zajištění závazku, jehož účelem je zpravidla peněžitá sankce za porušení či nesplnění (smluvní) povinnosti (§ 544 odst. 1 o. z.). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je však nutné především vycházet z charakteru povinnosti, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem příčiny a následku, které nelze posuzovat odděleně; existence porušení povinnosti je přitom určující pro existenci nároku na smluvní pokutu, nikoliv obráceně. O smluvní pokutě tedy bude rozhodovat ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, za něž je smluvní pokuta vymáhána.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Předmětem řízení v této věci je však smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit zapůjčené zařízení poté, co byla smlouva ukončena. Výpůjčka věci je běžný soukromoprávní vztah a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce přísluší soudu. Již ve svém usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS), zvláštní senát uvedl, že spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu.

Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se zaplacení smluvní pokuty, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 1. 10. 2010, čj. 73 EC 2101/2009 - 32, a Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2010, čj. 28 Co 23/2011 - 40.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 4 pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. Konf 56/2011 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies