13 Kse 5/2009 - 36

09. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 11. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph. D., o návrhu předsedkyně revizní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Husova 8, Brno, proti Mgr. O. K., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Pobřežní 34, Praha 8,

takto :

I. V řízení o kárné žalobě se pokračuje .

II. Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedkyně revizní komise Exekutorské komory ČR proti Mgr. O. K., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, pro skutek spočívající v tom, pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 039 EX 1081/07 dne 18. 2. 2008 provedl v T. na adrese K. Č. 40 v době od 10.00 do 11.40 hod soupis movitého majetku v bytě p. V. H., který není bytem, sídlem ani místem podnikání povinného ani jiným místem, kde má povinný své věci umístěny, přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění spočívající v porušení ustanovení § 2 a § 52 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také ustanovení § 325a a § 326 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, čímž se měl kárně obviněný dopustit závažného porušení svých povinností vyplývajících z exekučního řádu, neboť Mgr. O. K. zanikl výkon exekutorského úřadu, protože byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti č. j. 256/2009-OJ-SO/12 ze dne 24. 7. 2009 odvolán z funkce soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 3. 


Odůvodnění :

I.

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“), rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7. čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky dne 14. 7. 2009 předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Jiný senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného předložil ve své věci sp. zn. 11 Kseo 6/2009 Ústavnímu soudu návrh na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II., bodů 3., 4., 5., 6., a 7. zákona č. 183/2009 Sb., zakládajících příslušnost kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců vést a dokončit kárná řízení proti soudním exekutorům, která byla zahájena a byla vedena Exekutorskou komorou před účinností zákona č. 183/2009 Sb., pro rozpor s ústavním pořádkem.

Senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci se s právním názorem senátu rozhodujícího věc 11 Kseo 6/2009 ztotožnil, a proto usnesením č. j. 13 Kse 5/2009 - 24 ze dne 10. 12. 2009 řízení do rozhodnutí Ústavního soudu o podaném návrhu přerušil.

Ústavní soud nálezem ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 38/09, návrh na zrušení výše uvedených přechodných ustanovení zamítl (ve věci Nejvyššího správního soudu sp. zn. 11 Kse 3/2009).

Důvod přerušení řízení rozhodnutím Ústavního soudu odpadl, proto senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci rozhodl tak, že se v přerušeném řízení pokračuje.

II.

V průběhu řízení kárný senát Nejvyššího správního soudu zjistil, že rozhodnutím ministryně spravedlnosti č. j. 510/2009-LO-SP/4 ze dne 18. 9. 2009, byl zamítnut rozklad kárně obviněného a potvrzeno rozhodnutí ministryně spravedlnosti č. j. 256/2009-OJ-SO/12 ze dne 24. 7. 2009 o odvolání kárně obviněného z funkce soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 3. Rozhodnutí o odvolání soudního exekutora z funkce nabylo právní moci dne 23. 9. 2009. Tato skutečnost byla Exekutorské komoře ČR sdělena Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 12. 10. 2009 zasláním stejnopisu rozhodnutí ministryně spravedlnosti o odvolání exekutora z funkce.

Dle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 7/2002 Sb.), senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Odvoláním kárně obviněného z funkce soudního exekutora zanikl jeho výkon exekutorského úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., proto kárnému senátu Nejvyššího správního soudu nezbylo než kárné řízení podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., zastavit.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 13 Kse 5/2009 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies