1 As 130/2011 - 30

09. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: TEMPLUM – společenské hry s. r. o., se sídlem Radlická 49, Praha 5, proti žalovaným: 1) Pražská energetika, a. s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 a 2) PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, doručovací adresa Na Hroudě 1492/4, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2011, č. j. 9 A 41/2011 - 10,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze podle § 46 odst. 2 s. ř. s. odmítl žalobu včetně souvisejících návrhů na vydání předběžných opatření, jelikož se žalobkyně domáhala rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení (zde plnění povinnosti ze strany smluvních dodavatelských společností).

Proti výše uvedenému usnesení městského soudu podala dne 30. 5. 2011 žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) prostřednictvím elektronické pošty kasační stížnost.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Stěžovatelce bylo rozhodnutí městského soudu doručováno datovou schránkou. Podle § 17 odst. 3 věty druhé zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. V daném případě se však § 17 odst. 3 neuplatnil. Stěžovatelce bylo usnesení městského soudu doručeno způsobem podle § 17 odst. 4, tedy fikcí, neboť se nepřihlásila do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Účinky fikce nastaly dnem 8. 5. 2011 (viz doručenka na čl. 12).

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet v pondělí dne 9. 5. 2011. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti proto v dané věci připadl na neděli dne 22. 5. 2011. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti tedy uplynula dnem 23. 5. 2011 (pondělí).

Kasační stížnost byla městskému soudu doručena dne 30. 5. 2011 (elektronickou poštou - emailem) – viz čl. 14. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Současně s kasační stížností byla městskému soudu doručena žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty, resp. prominutí jejího zmeškání s odůvodněním, že stěžovatelka neměla z důvodů závady na straně provozovatele datové schránky přístup do své datové schránky. Městský soud proto přípisem ze dne 15. 7. 2011, č. j. 9 A 41/2011 – 19, vyzval stěžovatelku k doložení příloh a dodatků, na které stěžovatelka odkazovala, a dále o doručení výzvy provozovateli datové schránky k odstranění závady, na níž rovněž stěžovatelka poukazuje, případně i obdrženou odpověď. Do dnešního dne stěžovatelka žádnou z vyžádaných písemností nedoložila. Doručení fikcí tedy nebylo ničím zpochybněno.

Jak již bylo uvedeno výše, zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Proto zdejší soud odmítl kasační stížnost jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Jen pro úplnost zdejší soud dodává, že za těchto okolností se již dále nezabýval splněním dalších podmínek řízení (zejména povinným právním zastoupením), neboť by to bylo zjevně nadbytečné.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 1 As 130/2011 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies