9 Ao 5/2011 - 22

08. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci navrhovatelky: Mgr. L. P.,zast. JUDr. Ilonou Chladovou, advokátkou se sídlem Rybníček 4, Brno, proti odpůrci: Město Znojmo, se sídlem Obroková 1/12, Znojmo 2, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – části územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohdrdly, v jeho části vymezení ploch a trasy komunikace „obchvat silnice I/38 – 1. stavba“ a stavba „obchvat silnice I/38 – 2. stavba“ se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. napojení na stávající silniční síť a vč. všech souvisejících ochranných pásem,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatelka podala dne 26. 10. 2011 u Nejvyššího správního soudu v záhlaví specifikovaný návrh na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohdrdly. Jako  důvody pro zrušení uvádí nesoulad napadených částí územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a procesní chyby při schvalování změn předmětného územního plánu, dále namítá, že vymezení trasy komunikace „obchvat silnice I/38 - 1. stavba“ a stavba „obchvat silnice I/38 – 2. stavba“ se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. napojení na stávající silniční síť a vč. všech souvisejících ochranných pásem je v rozporu s požadavky právních předpisů upravujících posuzování vlivů územních plánů a v nich obsažených záměrů na životní prostředí, a to včetně požadavků na posouzení variant řešení.

Dříve než Nejvyšší správní soud přistoupil k meritornímu přezkumu návrhu, posoudil, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Jednou z podmínek řízení o předmětném návrhu je také zaplacení soudního poplatku podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který navrhovatelka při podání návrhu neuhradila. Nejvyšší správní soud ji proto vyzval dne 26. 10. 2011, č. j. 9 Ao 5/2011 - 13, k zaplacení soudního poplatku za návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části v souladu se zákonem o soudních poplatcích, který činí podle položky 18 bodu 2. písm. b) sazebníku soudních poplatků částku 5 000 Kč. Navrhovatelka byla v rámci této výzvy poučena o tom, že nebude-li poplatek za její návrh ve stanovené lhůtě, tedy ve lhůtě 3 dnů od doručení této výzvy, zaplacen, soud řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, a podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.), zastaví. Uvedená výzva byla navrhovatelce doručena dne 31. 10. 2011. Navrhovatelka však do dnešního dne, tj. 8. 11. 2011, poplatek neuhradila.

Z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplývá, že nebyl-li poplatek za řízení o návrhu splatný jeho podáním zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty pak soud řízení zastaví.

Soud řízení zastaví rovněž ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., stanoví-li tak soudní řád správní nebo zvláštní zákon.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatelka na výzvu soudu soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než zastavit řízení o jejím návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – části územního plánu města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohdrdly, v jeho části vymezení ploch a trasy komunikace „obchvat silnice I/38 – 1. stavba“ a stavba „obchvat silnice I/38 – 2. stavba“ se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. napojení na stávající silniční síť a vč. všech souvisejících ochranných pásem, v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle § 101d odst. 5 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2011

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2011, sp. zn. 9 Ao 5/2011 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies