5 As 86/2011 - 60

31. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: H. S. T., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem v Praze, Václavské nám. 21, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, 170 34, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2011, č. j. 8 Ca 49/2008 - 41,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 16. 1. 2008, č. j. SCPP-4087/C-214-2007 ve věci zrušení povolení k trvalému pobytu, neboť stěžovatel závažným způsobem narušoval veřejný pořádek.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Kasační stížnost byla podána advokátem žalobce dne 6. 4. 2011 blanketní formou s tím, že bude blíže zdůvodněna do 10ti dnů. Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 5. 2011 vyzval stěžovatele k doplnění náležitostí kasační stížnosti a řádně ho poučil, že pokud nebude podání řádně opraveno a doplněno, může být Nejvyšším správním soudem kasační stížnost odmítnuta.Současně byl žalobce vyzván k úhradě soudního poplatku. Soudní poplatek byl uhrazen vylepením kolkových známek na podání ze dne 11. 5. 2011, náležitosti kasační stížnosti však nebyly doplněny a tato zůstala pouze v po době původně podaného blanketního podání.

Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Jelikož se jí zpochybňuje pravomocné rozhodnutí krajského (městského) soudu, stanoví zákon poměrně přísně její obsahové náležitosti. Jednou ze zvláštních náležitostí kasační stížnosti (ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.) je i označení důvodů, pro něž stěžovatel napadá rozhodnutí krajského (městského) soudu – tzv. stížních bodů. Stížní bod musí zpravidla zahrnovat jak skutkové, tak právní důvody, pro něž stěžovatel považuje rozhodnutí soudu za nezákonné.

Důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. jsou však jen obecně vymezenými kategoriemi, které musí stěžovatel v kasační stížnosti naplnit konkrétním a jedinečným obsahem, tedy vylíčit, k jakým konkrétním vadám došlo podle jeho názoru v řízení před správním orgánem či před soudem, jakými blíže určenými vadami trpí podle něj rozhodnutí soudu, v čem přesně spatřuje stěžovatel nesprávné posouzení právní otázky soudem apod. Důvody uvedenými v kasační stížnosti je pak Nejvyšší správní soud vázán (ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s.).

V daném případě kasační stížnost neobsahovala žádné stížní body, nebyly tedy splněny zákonné náležitosti. Městský soud stěžovatele správně vyzval k odstranění vad a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Neodstranění vad podání (chybějící kasační důvody) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a v řízení proto nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 106 odst. 1 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. října 2011

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2011, sp. zn. 5 As 86/2011 - 60, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies