6 Azs 18/2011 - 69

27. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., v právní věci žalobce: N. D. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2010, č. j. OAM - 238/ZA - 06 - ZA14 - 2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2011, č. j. 4 Az 17/2010 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného a návrh na přiznání odkladného účinku. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Po podání kasační stížnosti a žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů bylo městským soudem rozhodnuto usnesením ze dne 30. 3. 2011, č. j. 4 Az 17/2010 - 46, o zamítnutí návrhu stěžovatele na ustanovení právního zástupce. Usnesením městského soudu ze dne 9. 5. 2011, sp. zn. 4 Az 17/2010, které bylo stěžovateli doručeno 12. 5. 2011, byl stěžovatel vyzván, aby si zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti a předložil městskému soudu plnou moc udělenou tomuto advokátovi. Proti usnesení o neustanovení advokáta podal stěžovatel kasační stížnost, která byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta usnesením ze dne 31. 8. 2011, č. j. 6 Azs 19/2011 - 61. Toto usnesení nabylo právní moci dne 11. 10. 2011. Stěžovatel do dnešního  dne nedostatek kasační stížnosti spočívající v absenci zastoupení advokátem neodstranil.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v po době absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, městský soud vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti usnesením ze dne 9. 5. 2011, které bylo prokazatelně stěžovateli doručeno dne 12. 5. 2011. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po  dni doručení, tj. 10. 5. 2011 a uplynula 9. 6. 2011 (srov. § 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel do tohoto data a ani později (s přihlédnutím k podané kasační stížnosti a s přihlédnutí k okamžiku nabytí právní moci usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž o kasační stížnosti rozhodl) kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nepředložil plnou moc zvoleného advokáta.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 6 Azs 18/2011 - 69, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies