9 Ans 10/2011 - 63

20. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: PhDr. M. J., zast. JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5, proti žalovanému: Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad, se sídlem Masarykovo nám. 53, Říčany, doručovací adresa Melantrichova 2000, Říčany, zast. Mgr. Ondřejem Malinou, advokátem se sídlem Komunardů 36, Praha 7, ve věci ochrany proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2011, č. j. 44 A 118/2010 - 23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností doručenou Krajskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) dne 27. 7. 2011 se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu, jímž bylo pro zpětvzetí žaloby zastaveno řízení před tímto soudem. Současně bylo stěžovateli uloženo zaplatit žalobkyni k rukám jejího zástupce náhradu nákladů řízení před krajským soudem v částce 9640 Kč.

Stěžovatel v úvodu kasační stížnosti uvádí, že dne 24. 3. 2011 bylo do datové schránky města Říčany doručeno kasační stížností napadené usnesení krajského soudu, se kterým se stěžovatel seznámil až dne 14. 7. 2011, a to v souvislosti s nařízením exekuce na majetek města Říčany. V kasační stížnosti stěžovatel namítl, že napadené usnesení nesprávně identifikuje stěžovatele, který nesídlí na adrese Melantrichova 2000, Říčany, ale na adrese Masarykovo nám. 53, Říčany. Dále uvedl, že Městský úřad Říčany nemá procesní subjektivitu, tu má pouze jeho příslušný odbor, v tomto případě Stavební úřad Městského úřadu Říčany. Stěžovatel tak považuje řízení před krajským soudem za zmatečné, poukázal na to, že krajský soud označil za účastníka řízení někoho, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení. Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle stěžovatele nepřiznává obecnímu úřadu jako orgánu obce způsobilost samostatně nabývat práva a nést povinnosti, ani jiný zákon takovou způsobilost organizační jednotce obce tuto způsobilost nepřiznává. Krajský soud tak měl žalobkyni vyzvat k opravení nebo doplnění jejího podání a v případě jeho neopravení návrh odmítnout.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Nejvyšší správní soud ze spisu krajského soudu vedeného pro řízení pod sp. zn. 44 A 118/2010 ověřil, že napadené usnesení ze dne 23. 3. 2011, č. j. 44 A 118/2010 - 23, bylo dne 24. 3. 2011 jako datová zpráva dodáno do datové schránky města Říčany, která je opatřena identifikátorem skjbfwd. Toto usnesení bylo doručeno téhož dne v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném v rozhodné době, když se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Jde o datovou schránku, kterou stěžovatel prokazatelně používá, jelikož v řízení před krajským soudem zaslal své vyjádření k žalobě v reakci na přípis krajského soudu ze dne 29. 12. 2010, č. j. 44 A 118/2010 - 13, kde byl mj. vyzván k předložení vyjádření k žalobě. Uvedený přípis byl přitom doručován do datové schránky města Říčany s identifikátorem skjbfwd.

Nejvyšší správní soud tak nemá pochyby o tom, že usnesení krajského soudu napadené kasační stížností bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 24. 3. 2011. Od tohoto dne mu počala běžet čtrnáctidenní lhůta k podání kasační stížnosti, která marně uplynula dnem 7. 4. 2011. Kasační stížnost byla krajskému soudu datovou zprávou podána dne 27. 7. 2011. Je tak opožděná a jako takovou ji Nejvyšší správní soud musí dle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítnout.

Vzhledem k tomu, že v kasační stížnosti jsou vyjádřeny pochyby ohledně procesní způsobilosti účastníka řízení, a vzhledem k tomu, že procesní způsobilost účastníků je jednou z podmínek řízení, které je soud povinen zkoumat z úřední povinnosti, zdejší soud se krátce vyjádří k této otázce. Dle § 13 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stavebním úřadem městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2006. Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, je takovým městským úřadem i Městský úřad Říčany. Stěžovatel je tak stavebním úřadem, zároveň spadá pod vymezení správního orgánu v § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., jelikož je orgánem územního samosprávného celku [srov. § 5 odst. 1, věta druhá, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. Jako správní orgán pak má procesní způsobilost v řízení před správními soudy dle § 33 odst. 3 s. ř. s. Konkrétní odbor stěžovatele je v záhlaví tohoto rozsudku uveden z důvodu větší konkretizace, jeho uvedení nemění nic na tom, že procesní způsobilostí dle § 33 odst. 3 s. ř. s. je vybaven městský úřad, nikoli jeho odbor.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl zdejší soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., z kterého vyplývá, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. října 2011

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. 9 Ans 10/2011 - 63, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies