Na 240/2011 - 5

20. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o návrhu označeném „žádost o  důrazné soudní přezkoumání“,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Plzni jakožto soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 9. 2011 domáhá přezkumu rozhodnutí ze dne 13. 9. 2011, č. j. X, jímž žalovaná změnila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 5. 2010 tak, že pro nesplnění podmínek ustanovení Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými č. 85/2008 Sb. m. s. žalobci zamítla žádost o přepočet invalidního důchodu dle této smlouvy.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že v současné době posuzuje kasační stížnost vedenou pod sp. zn. 6 Ads 119/2011, jíž zástupce žalobce JUDr. Václav Krondl brojí proti pořádkové pokutě, která mu byla uložena v řízení před krajským soudem usnesením č. j. 16 Ad 74/2010 - 58. Ve věci vedené pod sp. zn. 16 Ad 74/2010 Krajský soud v Plzni posuzoval zákonnost rozhodnutí žalované o námitkách ve věci invalidního důchodu a uvedené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil a vrátil žalované k dalšímu řízení. V navazujícím řízení žalovaná vydala rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 9. 2011, č. j. X, proti němuž žalobce brojí nyní podanou žalobou.

Ačkoliv se jednalo o věc navazující na řízení vedené před Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. 16 Ad 74/2010, řízení o kasační stížnosti vedené pod sp. zn. 6 Ads 119/2011 se týká odlišné věci, konkrétně pořádkové pokuty, která byla zástupci žalobce uložena v řízení před krajským soudem. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tedy nebude mít žádný dopad na původní spor o důchod.

Jde o věc patřící do pravomoci soudů ve správním soudnictví, věcně příslušnými k projednání a rozhodnutí věci jsou ovšem podle § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), krajské soudy. Místní příslušnost ve věcech důchodového pojištění, úrazového pojištění, důchodového zabezpečení a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody je určena podle obvodu, v němž má navrhovatel bydliště, popřípadě, v němž se zdržuje (§ 7 odst. 3 s. ř. s.). Věcně a místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí věci je proto s ohledem na bydliště žalobce Krajský soud v Plzni, jemuž byla věc postoupena (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2011

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. Na 240/2011 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies