13 Kse 26/2009 - 24

12. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 12. 10. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph. D., o návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Husova 8, Brno, proti Mgr. MUDr. R. K., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Dvořákova 222/32, Olomouc,

takto :

I. V řízení o kárné žalobě se pokračuje .

II. Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR proti Mgr. MUDr. R. K., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Olomouc, Dvořákova 222/32, pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor nejpozději v průběhu roku 2008 uzavřel společně s dalšími 10 soudními exekutory smlouvu o sdružení exekutorů, vystupujících navenek jako „Sdružení BKP,CZ“, které za účelem získání konkurenční výhody proti ostatním soudním exekutorům jmenovaným do této funkce ministerstvem spravedlnosti České republiky, inzerovalo a nabízelo své služby za použití zavádějících údajů, které měly u potencionálních zájemců vzbudit dojem, že služby „Sdružení BKP,CZ“ jsou podstatně kvalitnější a širší než u jiných soudních exekutorů – nečlenů Sdružení BKP,CZ a kárně obviněný v tomto sdružení setrval s dalšími 10 soudními exekutory až do 17. 3. 2009, kdy byla uzavřena dohoda o rozpuštění sdružení, přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v závažném porušení povinnosti stanovené v § 2 exekučního řádu a povinnosti stanovené stavovským předpisem, konkrétně čl. 3 odst. 1,3, čl. 7 odst. 1,2 a čl. 14 odst. 1,3 stavovského předpisu, kterým se stanoví Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů a v závažném narušení důstojnosti exekutorského povolání chováním soudního exekutora, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět. 


Odůvodnění :

I.

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“), rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7. čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Jiný senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného předložil ve své věci sp. zn. 11 Kseo 6/2009 Ústavnímu soudu návrh na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II., bodů 3., 4., 5., 6., a 7. zákona č. 183/2009 Sb., zakládajících příslušnost kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců vést a dokončit kárná řízení proti soudním exekutorům, která byla zahájena a byla vedena Exekutorskou komorou před účinností zákona č. 183/2009 Sb., pro rozpor s ústavním pořádkem.

Senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci se s právním názorem senátu rozhodujícího věc 11 Kseo 6/2009 ztotožnil, a proto usnesením č. j. 13 Kse 26/2009 - 16 ze dne 10. 12. 2009 řízení do rozhodnutí Ústavního soudu o podaném návrhu přerušil.

Ústavní soud nálezem ze dne 3. 8. 2011, sp. zn Pl. ÚS 38/09, návrh na zrušení výše uvedených přechodných ustanovení zamítl (ve věci Nejvyššího správního soudu sp. zn. 11 Kse 3/2009).

Důvod přerušení řízení rozhodnutím Ústavního soudu odpadl, proto senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci rozhodl tak, že se v přerušeném řízení pokračuje.

II.

Předsedkyně revizní komise Exekutorské komory ČR JUDr. Eva Jablonská podala dne 8. 6. 2009 návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi Mgr. MUDr. R. K. ke kárné komisi Exekutorské komory ČR, kde byl zaevidován pod sp. zn. KŽ 28/09. Z důvodu změny právní úpravy byla věc předána k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 29. 7. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis ze dne 27. 7. 2011, kterým předseda revizní komise Exekutorské komory ČR JUDr. Ladislav Navrátil bere návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi Mgr. MUDr. R. K. zpět.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, se na kárné řízení proti exekutorovi použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“). Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 13 Kse 26/2009 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies