13 Kseo 3/2009 - 68

12. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 12. 10. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu na zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti Mgr. R. V., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Hostivařská 1109, Praha 10, zastoupeného Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 14,

takto :

I. V řízení o kárné žalobě se pokračuje .

II. Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti proti Mgr. R. V., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Hostivařská 1109, Praha 10, pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor pověřený usnesením Obvodního soudu v Chebu ze dne 6. 2. 2004 č. j. 16 Nc 4780/2003 - 11 provedením exekuce k uspokojení pohledávky oprávněné společnosti Česká Doka, bednicí technika s.r.o., byl po jejím provedení prodejem nemovitosti povinného nečinný, když po vydání usnesení o příklepu ze dne 29. 9. 2005 č. j. 104 Ex 122/04-106, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2005 nepodal do doby podání kárné žaloby návrh příslušnému soudu na vydání rozvrhového usnesení, přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, spočívající v porušení povinnosti postupovat bez zbytečných průtahů, neboť Mgr. R. V. zanikl výkon exekutorského úřadu, protože byl rozhodnutím ministra spravedlnosti č. j. 269/2008-OJ-SO/31 ze dne 27. 10. 2010 odvolán z funkce soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 4.

Odůvodnění :

I.

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“) rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7., čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Jiný senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného předložil svoji věc 11 Kseo 6/2009 Ústavnímu soudu dle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II., bodů 3., 4., 5., 6., a 7. zákona č. 183/2009 Sb. pro rozpor s ústavním pořádkem.

Senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci se ztotožnil s právním názorem senátu rozhodujícího věc 11 Kseo 6/2009 a proto usnesením ze dne 10. 12. 2009 č. j. 13 Kseo 3/2009 - 46 řízení přerušil do rozhodnutí Ústavního soudu o podaném návrhu.

Nálezem ze dne 3. 8. 2011 sp. zn Pl. ÚS 38/09 Ústavní soud návrh na zrušení výše uvedených ustanovení zamítl (ve věci Nejvyššího správního soudu 11 Kse 3/2009).

Důvod přerušení řízení rozhodnutím Ústavního soudu odpadl a proto senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci rozhodl tak, že se v přerušeném řízení pokračuje.

II.

V průběhu řízení kárný senát Nejvyššího správního soudu zjistil, že rozhodnutím ministra spravedlnosti č. j. 9/11-L-SP, ze dne 18. 2. 2011, byl zamítnut rozklad kárně obviněného a potvrzeno rozhodnutí ministra spravedlnosti č. j. 269/2008-OJ-SO/31 ze dne 27. 10. 2010, kterým byl kárně obviněný odvolán z funkce soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 4. Rozhodnutí o odvolání nabylo právní moci dne 23. 2. 2011. Tato skutečnost byla zdejšímu soudu sdělena Ministerstvem spravedlnosti ČR, které kárnému senátu Nejvyššího správního soudu zaslalo kopii rozhodnutí o odvolání.

Dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu dospěl k závěru, že odvoláním kárně obviněného z funkce soudního exekutora zanikl jeho výkon exekutorského úřadu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., a proto mu nezbylo než kárné řízení podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., zastavit.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu.


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 13 Kseo 3/2009 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies