7 As 100/2011 - 69

06. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: V. K., zastoupený JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Žitná 45, Praha, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2011, č. j. 8 A 48/2011 - 43,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne ze dne 7. 4. 2011, č. j. 8 A 48/2011 - 43, zamítl žádost o osvobození od soudních poplatků podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“).

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, v níž požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve smyslu ust. § 107 s. ř. s.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kromě obecných náležitostí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nejvyšší správní soud se nejprve musel zabývat tím, zda kasační stížnost nemá vady, které by bránily jejímu věcnému projednání.

Protože stěžovatel podal kasační stížnost, v níž neuvedl žádný důvod, pro který ji podává, městský soud jej vyzval usnesením ze dne 3. 6. 2011, č. j. 8 A 48/2011 - 51, aby ve lhůtě 1 měsíce od dne doručení tohoto usnesení doplnil důvody kasační stížnosti tak, aby obsahovala důvody ve smyslu ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 6. 2011, ale stěžovatel na výzvu v něm obsaženou nereagoval.

Za této situace není z kasační stížnosti zřejmé, jaké konkrétní nedostatky napadeného rozhodnutí má Nejvyšší správní soud v řízení přezkoumávat, a proto nelze za těchto podmínek v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl (§ 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh mj. odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. října 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2011, sp. zn. 7 As 100/2011 - 69, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies