Aprk 20/2011 - 16

06. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci navrhovatele P. Č., o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci Krajského soudu v Brně,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Písemností ze dne 1. 6. 2011 podal navrhovatel ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) návrh na provedení úkonu, který měl spočívat v prohlášení neúčinnosti doručení a opětovného doručení písemnosti a to v obálce a jedinou dispozicí „doporučeně“. Krajský soud pro nejasnost takového podání vyzval navrhovatele (č.l. 4 soudního spisu), nechť své podání řádně identifikuje, určí, k jakému konkrétnímu číslu jednacímu má být podání přiřazeno, neboť navrhovatel v aktuální době vede u Krajského soudu v Brně desítky sporů. K odstranění nejasností soud navrhovateli určil lhůtu dvou týdnů. Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě výzvě nevyhověl, setrval pouze na svém nejasně formulovaném návrhu, sdělil mu krajský soud písemností ze dne 26. 9. 2011, čj. 30 Na 13/2011 - 11, že pro přetrvávající nejasnost nelze návrhu na provedení úkonu vyhovět a současně věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu k postupu dle § 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích, má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“). Podle odst. 3 téhož ustanovení pak soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout; o svém postupu soud navrhovatele informuje. To neplatí, pokud soud provede do 30 dnů ode dne doručení návrhu všechny procesní úkony, u nichž podle navrhovatele dochází k prodlení; v takovém případě se k návrhu dále nepřihlíží, ledaže navrhovatel výslovně ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy se o provedení úkonů dozví, prohlásí, že na návrhu trvá.

V nyní projednávané věci však krajský soud nemohl žádné úkony provádět, neboť se mu ani na výzvu navrhovateli nepodařilo zjistit, v jaké věci se navrhovatel provedení úkonu domáhá. Je to tedy navrhovatel sám, kdo svojí pasivitou znemožnil soudu prozkoumat, zda v některé z mnoha navrhovatelových věcí, o nichž probíhá řízení před krajským soudem, je možno požadovaný úkon (prohlášení neúčinnosti doručení a opětovného doručení písemnosti) učinit.

Podle § 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích se návrh na určení lhůty podává u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány. Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává, o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podaný navrhovatelem a obsažený v jeho podání ze dne 1. 6. 2011 a 21. 9. 2011, ani navrhovatelova reakce na výzvu ze dne 13. 6. 2011 ani z 23. 9. 2011 neobsahuje náležitosti, které jsou stanoveny výše citovaným ustanovením.

Soud rozhodující podle ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu může stanovit lhůtu jen k provedení takového procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány (tvrzeny) průtahy, pokud navrhovatel v návrhu jasně vyjádří, čeho se svým návrhem domáhá, tzn. pro jaký procesní úkon (úkony) navrhuje určení lhůty k jeho provedení (k jejich provedení). Nestačí, tvrdí-li navrhovatel obecně, že v řízení jsou průtahy.

Z důvodů v tomto rozhodnutí uvedených Nejvyšší správní soud návrh navrhovatele podle ustanovení § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích odmítl. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 tohoto zákona, dle kterého stát hradí náklady řízení o návrhu na určení lhůty jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 174a odst. 9, věta druhá zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 6. října 2011

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2011, sp. zn. Aprk 20/2011 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies