3 Ads 89/2011 - 79

05. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích, Bernartice 111, zastoupené JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem se sídlem Horní Lipová 271, Lipová lázně 3, proti žalované: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Květná 504/15, Brno, proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 11. 2009, č.j. AR991-3/91/9/2009-SŘ, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 3. 2011, č. j. 31 A 7/2010 – 55,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 3. 2011, č. j. 31 A 7/2010 – 55 (dále jen „napadený rozsudek“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 11. 2009, č.j. AR991-3/91/9/2009- SŘ (dále jen „rozhodnutí žalovaného“), jímž žalovaná zamítla stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí inspektorátu v Olomouci ze dne 10. 8. 2009, č.j. BR872-4/2009/161/8/2009-SŘ, (dále jen „prvostupňové rozhodnutí) a potvrdila je.

Podáním ze dne 26. 9. 2011 vzal stěžovatel svoji kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl, aby Nejvyšší správní soud řízení usnesením zastavil a vrátil mu soudní poplatek.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“, může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud dodává, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, který podáním kasační stížnosti vyvolal řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak jejím zpětvzetím projevil svoji vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O návrhu na vrácení zaplaceného soudního poplatku je podle § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný rozhodnout Krajský soud v Brně.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2011, sp. zn. 3 Ads 89/2011 - 79, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies