4 Ads 127/2011 - 157

05. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: B. H., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2011, č. j. 7 Ca 67/2008 - 148,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2011, č. j. 7 Ca 67/2008 - 148, bylo podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zastaveno řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2009, č. j. 7 Ca 67/2008 – 94, a proti usnesení téhož soudu ze dne 24. 9. 2009, č. j. 7 Ca 67/2008 - 100 (jednalo se o opravné usnesení - pozn. soudu), jelikož žalobce ani po uplynutí soudem stanovené lhůty nezaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

Dne 29. 8. 2011 podal žalobce (dále též „stěžovatel“) k poštovní přepravě kasační stížnost směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2011, č. j. 7 Ca 67/2008 - 148. V ní obsáhle vyslovil svůj obecný nesouhlas s napadeným rozhodnutím, aniž by uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Pokus o doručení zásilky určené do vlastních rukou stěžovatele, obsahující usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2011, č. j. 7 Ca 67/2008 - 148, byl učiněn dne 2. 8. 2011. Stěžovatel však nebyl zastižen, a proto byla zásilka uložena u držitele poštovní licence a připravena k vyzvednutí dne 2. 8. 2011. Tato skutečnost je uvedena na doručence založené na č. l. 148 spisu. Stěžovatel byl v tento  den rovněž vyzván, aby si uloženou zásilku vyzvedl a byl poučen o tom, že 10. dnem od uložení se zásilka považuje za doručenou. Podle Nejvyššího správního soudu je tento postup plně v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Jelikož si stěžovatel nevyzvedl zásilku obsahující uvedené rozhodnutí v zákonné desetidenní úložní době, je třeba zásilku ve smyslu § 49 odst. 4 o. s. ř. považovat za doručenou právě uplynutím této  desetidenní lhůty. V daném případě byla zásilka stěžovateli doručena fikcí v pátek dne 12. 8. 2011. Protože si adresát nevyzvedl zásilku v úložní době, byla dne 15. 8. 2011 vložena, rovněž v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř., do jeho  domovní schránky. 


Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno v pátek dne 12. 8. 2011. Lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet v sobotu dne 13. 8. 2011. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti proto v dané věci připadl na pátek dne 26. 8. 2011. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 29. 8. 2011, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 151 soudního spisu. Z toho vyplývá, že kasační stížnost byla podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti přitom nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Skutečnost, že zásilka byla po marném uplynutí lhůty pro vyzvednutí a tedy po jejím doručení fikcí vložena dne 15. 8. 2011 do domovní schránky stěžovatele, přitom nemá s ohledem na výše uvedené vliv na počítání lhůt pro podání kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 120 s. ř. s. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2011, sp. zn. 4 Ads 127/2011 - 157, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies