8 Afs 52/2011 - 66

30. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance, v právní věci žalobce: Heiko Waigand - HEWA - Tex, se sídlem Volšovská 192, Sušice, zastoupen JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem nám. Míru 143, Domažlice, proti žalovanému: Celní ředitelství Plzeň, se sídlem Antonína Uxy 11, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2010, čj. 4289-2/2010-160100-21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2011, čj. 57 Af 49/2010 - 39,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 30. 6. 2010, čj. 4289-2/2010-160100-21, kterým žalovaný zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Klatovy ze dne 11. 2. 2010, čj. 277/2010-166300-021A, kterým nebylo vyhověno jeho žádosti o částečné vrácení cla.

[2]

Krajský soud v Plzni žalobu zamítl rozsudkem ze dne 29. 4. 2011, čj. 57 Af 49/2010 - 39. Rozhodnutí krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností, ve které pouze uvedl, že jej napadá v celém rozsahu.

[3]

Usnesením ze dne 29. 7. 2011 krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce kasační stížnost doplnil. Bylo třeba uvést, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatel kasační stížnost podal. Krajský soud stěžovatele rovněž poučil o následcích, pokud k doplnění kasační stížnosti ve stanovené lhůtě nedojde. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 5. 8. 2011. Stěžovatel však kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplnil.

[4]

Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s., které při odstraňování vad kasační stížnosti platí obdobně, vyzve předseda senátu podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém návrhu usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

[5]

V kasační stížnosti bylo třeba uvést konkrétní důvody, pro které se stěžovatel domnívá, že by měl Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu zrušit. To však stěžovatel neučinil, přestože byl poučen, že Nejvyšší správní soud může kasační stížnost z tohoto důvodu odmítnout.

[6]

S odkazem na uvedené skutečnosti proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost postupem podle § 120 a § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

[7]

O nákladech řízení bylo rozhodnuto na základě § 60 odst. 3 ve spojení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2011

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 8 Afs 52/2011 - 66, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies