Pst 21/2011 - 64

27. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politická strana „Strana pro ekologii a zdraví“, se sídlem Habrovice 86, Ústí nad Labem, zast. JUDr. Rostislavem Sochorem, advokátem se sídlem Klíšská 18, Ústí nad Labem, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Navrhovateli se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 24. 6. 2011 podal navrhovatel u Nejvyššího správního soudu návrh na pozastavení činnosti politické strany Strana pro ekologii a zdraví podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Navrhovatel odůvodnil návrh tím, že odpůrce opakovaně nesplnil zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu. Jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1221 z 56. schůze konané dne 15. 5. 2009 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008 a z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1677 ze 78. schůze konané dne 16. 4. 2010 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009, odpůrce nesplnil povinnost předložit výroční finanční zprávy za roky 2008 a 2009.

Dne 15. 7. 2011 obdržel Nejvyšší správní soud vyjádření odpůrce, jenž uvedl, že dodatečně splnil svoji povinnost předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu finanční zprávy za roky 2008 a 2009. Přípisem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 8. 2011 sdělila tajemnice Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, že odpůrce dne 13. 7. 2011 dodatečně předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávy za roky 2008, 2009 a 2010.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 9. 2011 vzal navrhovatel návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět. Navrhovatel konstatoval, že výroční finanční zprávy za roky 2008, 2009 a 2010, jež odpůrce dodatečně předložil Poslanecké sněmovně, obsahují dílčí nedostatky spočívající v absenci přehledu o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč. Přesto by podle názoru navrhovatele bylo trvání na návrhu přepjatým formalismem za situace, kdy odpůrce měl v roce 2010 jen 30 členů a nevybíral žádné členské příspěvky, a proto návrh na pozastavení činnosti odpůrce není nadále aktuální.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. V souladu s tímto ustanovením tedy Nejvyšší správní soud řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce zastavil.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatel však má proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li svůj návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. O takový případ se jednalo i v posuzované věci, neboť navrhovatel vzal svůj návrh zpět výlučně proto, že odpůrce až v průběhu řízení dodatečně předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu příslušné výroční finanční zprávy. Nicméně navrhovateli v daném řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly, Nejvyšší správní soud mu tedy jejich náhradu nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. Pst 21/2011 - 64, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies