7 Azs 34/2011 - 120

22. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobců: a) S. M., b) nezl. V. M., c) nezl. D. M., d) nezl. M. M., žalobci b) až d) zastoupeni zákonnou zástupkyní S. M., zastoupeni Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Buzulucká 431, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2011, č. j. 32 Az 12/2010 – 70,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Ondřeje Rejska se určuje částkou 7020 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2011, č. j. 32 Az 12/2010 – 70, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 10. 2010, č. j. OAM-404/LE-05-P12-R2-2005, jímž nebyla žalobcům (dále jen „stěžovatelé“) udělena mezinárodní ochrana podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podali stěžovatelé v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení o kasační stížnosti vzali stěžovatelé kasační stížnost zpět.

Na základě zpětvzetí kasační stížnosti Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelům byl pro řízení o kasační stížnosti soudem  ustanoven zástupcem advokát a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátovi odměna za jeden úkon právní služby (doplnění kasační stížnosti) při zastupování čtyř osob v částce 6720 Kč (4 x 2100 Kč - 20%) a podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky náhrada hotových výdajů v částce 300 Kč, celkem tedy 7020 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 7 Azs 34/2011 - 120, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies