1 As 104/2011 - 41

22. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: A. Č., zastoupena JUDr. Evou Poláčkovou, advokátkou se sídlem Starobrněnská 13, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 11. 2008, čj. 15295/08-13070, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2011, čj. 8 Ca 4/2009 - 19,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2011, čj. 8 Ca 4/2009 - 19, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze. Rozhodnutí žalovaného bylo žalobkyni doručeno dne 10. 11. 2008. Městský soud usnesením ze dne 2. 5. 2011 žalobu odmítl pro opožděnost. V odůvodnění městský soud s odkazem na § 72 odst. 1 s. ř. s. uvedl, že dvouměsíční lhůta k podání žaloby uplynula dne 12. 1. 2009 (pondělí), avšak žaloba byla k poštovní přepravě podána až dne 17. 2. 2009.

[2]

Proti tomuto usnesení městského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žaloby podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. V kasační stížnosti stěžovatelka namítla, že žalobu podala k městskému soudu dne 6. 1. 2009 osobně. Dne 5. 2. 2009 byla městským soudem vyzvána k zaslání kopie napadeného rozhodnutí žalovaného. Uvedené rozhodnutí zaslala stěžovatelka doporučeně dne 17. 2. 2009; městskému soudu bylo doručeno dne 19. 2. 2009. Stěžovatelka se domnívá, že městský soud nesprávně považoval teprve zaslání této listiny za doručení žaloby. Stěžovatelka proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

[3]

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

[4]

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení městského soudu v souladu s ustanoveními § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.; neshledal přitom vady uvedené v ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

[5]

Kasační stížnost je důvodná.

[6]

Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. [ž]alobu proti rozhodnutí správního orgánu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

[7]

Z předloženého správního a soudního spisu zdejší soud zjistil, že rozhodnutí žalovaného bylo dle údajů z doručenky stěžovatelce doručeno dne 10. 11. 2008. Dle výše cit. § 72 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 40 s. ř. s. tak následujícího dne počala běžet dvouměsíční lhůta pro podání žaloby, která uplynula dnem 10. 1. 2009. Vzhledem k tomu, že 10. 1. 2009 byla sobota, byl posledním dnem lhůty 12. 1. 2009 (pondělí). Z podacího razítka Městského soudu v Praze na první straně žaloby (č. l. 1 soudního spisu) prokazatelně vyplývá, že žaloba byla na podatelnu soudu doručena osobně dne 6. 1. 2009 ve 12:40 hod. v počtu dvakrát tři strany, společně s přílohami a kolkovou známkou v hodnotě 2000 Kč. Žaloba tak byla podána před uplynutím lhůty pro její podání a nemohlo se tedy jednat o opožděné podání.

[8]

Žaloba proti rozhodnutí žalovaného byla tedy podána včas. Závěr městského soudu je nesprávný. Skutečnost, že žaloba prokazatelně podaná ve lhůtě pro její podání byla později na výzvu městského soudu stěžovatelkou ještě doplňována o další písemnosti (kopie rozhodnutí žalovaného), nemá na určení dne podání žaloby žádný vliv. Pokud snad městský soud vycházel z toho, že dnem podání žaloby je až den, kdy byla žaloba doplněna o napadené rozhodnutí žalovaného, je nutno takový závěr jednoznačně odmítnout.

[9]

Nejvyšší správní soud proto usnesení městského soudu zrušil podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. jako nezákonné a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. V něm bude městský soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán právním názorem, který zdejší soud vyslovil ve svém rozsudku. Městský soud tedy v dalším řízení žalobu meritorně projedná, neboť byla podána včas. V novém rozhodnutí pak podle § 110 odst. 2 věty první s. ř. s. rozhodne i o náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. září 2011

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 1 As 104/2011 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies