3 Ads 127/2011 - 29

21. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Úřad práce v Ostravě, se sídlem 30. dubna 3130/2c, Ostrava 2, o blíže nespecifikovaném nároku, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2011, č.j. 1 Na 31/2010-12,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včas kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž bylo jeho podání pro neodstranění vad odmítnuto a v řízení nebylo možno z tohoto důvodu pokračovat.

Usnesením ze dne 6. 5. 2011, č. j. 1 Na 31/2010 - 18 vyzval krajský soud stěžovatele, aby do jednoho měsíce odstranil vady kasační stížnosti, tedy aby doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a doplnil údaj o tom, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a jaké jsou důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud odmítne kasační stížnost, není-li stěžovatel v řízení o ní zastoupen advokátem, přičemž tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn.

Nejvyšší správní soud proto pro nedostatek povinného zastoupení kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. září 2011

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 3 Ads 127/2011 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies