7 Azs 25/2011 - 62

08. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: G. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2010, č. j. 56 Az 57/2010 - 36,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 15. 12. 2010, č. j. 56 Az 57/2010 - 36, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen “ministerstvo“) ze dne 20. 4. 2010, č. j. OAM-136/ZA-06- ZA14-2010, kterým podle ust. § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), stěžovateli nebyla udělena mezinárodní ochrana.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost obsahově z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Stěžovatel v kasační stížnosti především namítl, že ministerstvo při svém rozhodování nevycházelo z úplně zjištěného skutkového stavu věci a že krajský soud nesprávně posoudil otázku neudělení mezinárodní ochrany. Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně požádal o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, protože je nemajetný.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost meritorně projednána krajským soudem.

Krajský soud vyzval stěžovatele výzvou ze dne 16. 3. 2011, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy předložil vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a dále aby sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem  ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Krajský soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, návrh na ustanovení zástupce bude zamítnut. Stěžovatel, kterému byla výzva doručena vhozením do schránky (§ 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 18. 3. 2011, na ni nereagoval. Proto krajský soud usnesením ze dne 18. 4. 2011, č. j. 56 Az 57/2010 - 47, jednak zamítl návrh na ustanovení zástupce a jednak stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil krajskému soudu plnou moc advokáta, který ho bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, případně doložil doklad o právnickém vzdělání. Zároveň krajský soud stěžovatele poučil, že nebude-li výzvě vyhověno ve stanovené lhůtě, kasační stížnost bude odmítnuta. Jelikož stěžovatel nebyl zastižen, byla písemnost vložena do domovní nebo jiné adresátem  užívané schránky dne 27. 4. 2011 a usnesení tak nabylo tohoto dne právní moci. Stěžovatel do současné doby nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nedostatek lze odstranit, ale bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a nemá ani zaměstnance (členy), kteří by za něho jednali nebo ho zastupovali, a jež by měli takové vzdělání. Jelikož ani na výzvu krajského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neodstranil nedostatek podmínky řízení, který brání pokračování v řízení věcném projednání kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. září 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 7 Azs 25/2011 - 62, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies